Menu
 

 

 
 
všeobecne záväzné nariadenia
 
Číslo
Názov VZN
účinnosť od

x/2016 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - O určení názvu ulíc Figová, Slnečnicová, Stromováx/2016 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - O miestnom poplatku za rozvoj5/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o zhromaždeniach obyvateľov obce

1.7.2016
uznesenie OZ
č. 13/13/2016 zo dňa 13.6.2016

4/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - Požiarny poriadok obce Bernolákovo

1.7.2016
uznesenie OZ
č. 12/13/2016 zo dňa 13.6.2016

3/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bernolákovo

1.7.2016
uznesenie OZ
č. 10/13/2016 zo dňa 13.6.2016

2/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšky a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole (školskom klube detí) a základnej umeleckej škole

1.9.2016
uznesenie OZ
č. 9/13/2016 zo dňa 13.6.2016

1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva obce Bernolákovo č.1/2016

23.2.2016
uznesenie OZ zo dňa 8.2.2016
6/2014 dodatok č.1 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.1.2016
uznesenie OZ zo dňa 28.12.2015
1/2015 Všeobecné záväzné nariadenie obce Bernolákovo číslo 1/2015 o nakladaní s bytovým fondom

1.10.2015
uznesenie OZ zo dňa 9.9.2015
3/2013
dodatok č.3
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce číslo:3/2013 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole.

22.9.2015
uznesenie OZ zo dňa 7.9.2015
3/2013
dodatok č.2
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce číslo:3/2013 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole.

22.6.2015
uznesenie OZ č. 21/3/2014 dňa 22.6.2015
6/2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

13.1.2015
uznesenie OZ č.4/2014  dňa 29.12.2014
 
5/2014 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o DANi z NEHNUTELNOSTÍ

1.1.2015 uznesenie OZ č. 23/_/2014 dňa 4.11.2014
4/2014 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  4/2014
Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 2/2014


8.10.2014 uznesenie OZ č. 22/8/2014 dňa 23.9.2014
3/2014 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  3/2014
Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2014


8.10.2014
uznesenie OZ č. 22/7/2014 dňa 23.9.2014
3/2013
dodatok č.1
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce číslo:3/2013 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole.

9.7.2014
uznesenie OZ č. 21/3/2014 dňa 24.6.2014
2/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo č. 2/2014
o určení názvu ulíc  Roľnícka,  Ražná, Pšeničná, Ľanová, Osiková, Chmeľová, Brečtanová


9.7.2014
uznesenie OZ č. 21/4/2014 dňa 24.6.2014
1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo číslo  1/2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce  Bernolákovo

8.4.2014
uznesenie OZ č. 20/4/2013 dňa 25.3.2014
7/2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  7/2013 o dani z nehnuteľností.

1.1.2014  uznesenie OZ č. 19/4/2013 dňa 10.12.2013

6/2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.1.2014
uznesenie OZ č. 19/3/2013 dňa 10.12.2013 
5/2013 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  5/2013
Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2013


10.10.2013
uznesenie OZ č. 18/4/2013 dňa 24.9.2013
4/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo číslo 4 /2013 o pamätihodnostiach obce Bernolákovo

10.10.2013 uznesenie OZ č. 18/8/2013 dňa 24.9.2013

3/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo číslo: 3 /2013 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole.

10.7.2013
uznesenie OZ č. 17/2/2013 dňa 25.6.2013
3/2012
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Bernolákovo číslo: 3/2012 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej  umeleckej škole 24.4.2013 uznesenie č. 16/4/2013
2/2013
Všeobecné nariadenie obce Bernolákovo číslo 2/2013 o podmienkach poskytovania nenávratných jednorazových finančných prostriedkov obyvateľom obce v čase hmotnej núdze a o poskytovaní iných finančných príspevkov   
žiadosti prílohy formulare
24.4.2013 uznesenie č. 16/2/2013
1/2013
Všeobecné nariadenie obce Bernolákovo číslo 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce  Bernolákovo 
24.4.2013
uznesenie č. 16/3/2013
12/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo č.12/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v nájomných bytoch – zariadenie pre seniorov, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a o prenájme bytu v Dome sociálnych bytov
1.1.2013 uznesenie č. 15/8/2012
11/2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 11/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Bernolákove
1.1.2013 Uznesenie č. 15/9/2012
10/2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 10/2012 Územný plán obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2012
1.1.2013
PODKLADY DOKUMENTY
Uznesenie č. 15/14/2012
9/2012
Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
1.1.2013 Uznesenie č. 15/7/2012

Príloha  č. 1 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia MZZO8/2007
Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1.1.2013 uznesenie č. 15/5/2012
8/2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 8/2012 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY NA ROK  2013

1.1.2013 Uznesenie č. 15/3/2012
7/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty.
1.1.2013 Uznesenie č. 15/6/2012
6/2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce BERNOLÁKOVO
č. 6/2012 O  D A N I  Z N E H N U T E Ľ N O S T Í
na kalendárny rok 2013

1.1.2013 Uznesenie č. 15/4/2012
5/2012 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu
10.10.2012 uznesenie OZ  14/5/2012
4/2012 Všeobecné nariadenie obce Bernolákovo číslo  4/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi určené na sociálne bývanie
10.10.2012
uznesenie OZ  14/6/2012
4/2012 príloha VZN 4/2012 tlačivo Ž I A D O S Ť o  nájomný byt určený na sociálne bývanie vo vlastníctve obce Bernolákovo

10.10.2012
3/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo číslo: 3/2012 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole.
11.7.2012
uznesenie OZ  12/1/2012
2/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 OBCE BERNOLÁKOVO Prevádzkový poriadok pohrebiska Rok 2012
8.2.2012
1/2012
Všeobecné nariadenie obce Bernolákovo číslo 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bernolákovo
8.2.2012
8/2011 Všeobecne záväzné nariadenie. Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo –  Zmeny a doplnky č. 1/2011

21.12.2011

7/2011 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č.    7/2011
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE  ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ    ODPADY


1.1.2012
6/2011 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č.  6/2011
O     D A N I     Z       N E H N U T E Ľ N O S T Í

1.1.2012

5/2011
5.10.2011

4/2011
6.7.2011

3/2011
6.7.2011

2/2011
6.7.2011

1/2011
6.7.2011

4/2010
6.10.2010

3/2010
6.10.2010

2/2010
30.06.2010

1/2010
10.03.2010

9/2009
1.1.2010

8/2009
1.1.2010

dodatok č. 1 k 8/2007
1.1.2010

7/2009
1.1.2010

6/2009
1.1.2010

5/2009
15.10.2009

4/2009
15.10.2009

3/2009
14.5.2009

2/2009
11.3.2009

1/2009
11.3.2009

11/2008
1.1.2009

10/2008
1.1.2009

9/2008
1.1.2009

8/2008
1.1.2009

7/2008
5. 11. 2008

6/2008
5. 11. 2008

5/2008
28. 8. 2008

4/2008
10.7.2008

3/2008
10.7.2008

2/2008
15.05.2008

1/2008
1.5.2008

9/2007
1.1.2008

8/2007
1.1.2008

7/2007
17.11.2007

6/2007
17.11.2007

5/2007
1.1.2008

dodatok k VZN č. 3/2003
1.1.2006

4/2007
12.7.2007

3/2007
12.7.2007

2/2007
10.5.2007

1/2007
10.5.2007

dodatok
1.1.2007

4/2006
13.10.2006

3/2006
26.4.2006

2/2006
26.4.2006

1/2006
24. 3.2006

6/2005
1. 1. 2006

5/2005
1. 1. 2006

4/2005
1. 1. 2006

3/2005
1. 1. 2006

2/2005
8. 7. 2005

1/2005
6. 5. 2005

10/2004
1.1.2005

9/2004
1.1.2005

3/2004
9.7. 2004

2/2004
15. 5. 2004

1/2004
 3. 3.2004

3/2003
10. 7. 2003

2/2003
10. 7. 2003

1/2003
13. 2. 2003

2002


2/2000
od 5. 10. 2000

4/1998
od 18. 9. 1998

4/1994
od 16. 7. 1994

2/1992
od 11. 3. 1992

 

 

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk