Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 25/2010
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2010.

 

   Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia: Uznesenie č. 25/1/2010
OZ  berie na vedomie plnenie Rozpočtu obce Bernolákovo za I. polrok 2010.
               
Uznesenie č.25/2/2010
OZ schvaľuje zmenu Rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2010 a to Príjmy: 2 996 328 € a Výdavky: 2 996 328 €.

Uznesenie č. 25/3/2010
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 3/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi.

Uznesenie č. 25/4/2010
OZ A, berie na vedomie Správu o spracovaní Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2010. B, schvaľuje podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2010

  • V zmysle §-6 a §-u  11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle § 27 ods. 3 Stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 4/2010, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2010
  • Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2010
C, ukladá zástupcovi starostu obce
  • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky
    č. 1/2010 a jeho uloženie na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave, Stavebnom úrade a Obecnom úrade v Bernolákove.
  • Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2010 všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 25/5/2010
OZ berie na vedomie informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 27. 11.2010.

Uznesenie č. 25/6/2010
OZ  berie na vedomie Informáciu  o otvorení školského roka 2010/2010 na ZŠ, ZUŠ a MŠ v Bernolákove.

 

Uznesenie č. 25/7/2010
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti Obecnej polície v Bernolákove za 1. polrok 2010.

Uznesenie č. 25/8/2010
Schvaľuje  v prospech BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava 826 46 IČO 35 850 370 vecné bremeno , ktorému zodpovedá právo stavby – čerpacej stanice kanalizácie na pozemku p.č. 1558/ 503 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 , ktorý sa nachádza v obci Bernolákovo , katastrálne územie Bernolákovo , zapísaný na liste vlastníctva č. 79 vedenom Správou katastra Senec. Pozemok je evidovaný v súbore popisných informácií  ako parcela registra C a právo prechodu k zariadeniam v jej vlastníctve.

Uznesenie č. 25/9/2010
OZ schvaľuje v prospech BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370  vecné bremeno , ktorému zodpovedá právo uloženia verejných rozvodov kanalizácie – kanalizačného zberača a právo vstupu za účelom  jeho opráv , úprav a údržby na pozemok p.č. 1558/3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 999 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 79 pre k.ú. Bernolákovo, vedenom Správou katastra Senec. Pozemok je evidovaný v súbore popisných informácií ako parcela registra C , vo vyznačenom rozsahu podľa GP č. 115/2010 , ktorý vypracoval GEO IGK s.r.o Pútnická 7608/45 841 06 Bratislava a úradne overil dňa 25.5.2010 Ing. Viliam Žiška ,Správa katastra Senec.

Uznesenie č. 25/10/2010
OZ schvaľuje predaj pozemku parcela číslo 1056/31 o výmere 164 m2  manželom Šestákovcom  v cene
5 € za/m2 + náklady  spojené s prevodom

Uznesenie č. 25/11/2010
OZ schvaľuje predaj časti pozemku  na Slanej ulici  novovytvorená parcela registra C Správy katastra Senec číslo 444/52 o výmere 219 m2 Viliamovi Vlačuhovi a Kristíne Vlačuhovej, obaja bytom Slaná 8, Bernolákovo  v cene
50 € za m/2 + náklady spojené s prevodom

Uznesenie č. 24/12/2010
OZ  prerokovalo kúpu pozemku parcela číslo 504/6 o výmere 339 m2 a odporúča kúpu za maximálnu cenu
20 € za m/2.

Uznesenie č. 25/13/2010
OZ schvaľuje predaj pozemku parcela číslo 1056/11 o výmere 402 m2  Ing. Márii Bruchanikovej  bytom Pri starej prachárni 122/3 Bratislava  v cene 100 € za m/2 +  náklady spojené s prevodom

 

 

 

V Bernolákove, 12.6.2010

                                                                         Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                     Starosta obce

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk