Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 24/2010


z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 15. júna 2010.

 

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 24/1/2010
OZ  schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo.

Uznesenie č.24/2/2010
OZ schvaľuje vo volebnom období a roky 2010 až 2014 funkciu výkonu starostu obce Bernolákovo na plný pracovný úväzok.

Uznesenie č. 24/3/2010
OZ schvaľuje pre volebné obdobie 2010 a 2014 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Bernolákove v počte 11 poslancov.

Uznesenie č. 24/4/2010
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2010. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 24/5/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove

A. b e r i e  n a  v e d o m i e :
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov č.j.A/2010/619/JMI zo dňa 18.05.2010 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky  č. 3/2009.
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky  č. 3/2009.
B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 3/2009.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky  č. 3/2009.
3. VZN obce Bernolákovo č. 2/2010 zo dňa 15.6.2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 3/2009 s účinnosťou od 30.6.2010.

Uznesenie č. 24/6/2010
OZ  1/   berie na vedomie
Informáciu o novom návrhu riešenia vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti
       2/  nesúhlasí s ponukou Občianskeho združenia Šanca pre nechcených Bratislava na vybudovanie
zariadenia sociálnej starostlivosti.
       3/ s ch v a ľ u j e
a/ vybudovanie dvoch bytových domov v každom po 12 malometrážnych bytových
jednotiek a jedného bytového domu s 15 bytovými jednotkami,
b/ vybudovanie zariadenia sociálnej starostlivosti.

 

Uznesenie č. 24/7/2010
OZ schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 4880/45 o výmere 658 m2 od Lucianny Treplánovej, bytom Obilná 29, Bernolákovo a Karin Šíchovej, bytom Petra Bezruče 680, Neratovice okr. Mělník, ČR  za cenu 0,50 €/m2.

Uznesenie č. 24/8/2010
OZ schvaľuje predaj časť pozemku  parc.č. 4776/1 o výmere cca 40 m2 Ing. Róbertovi Galbavému, bytom Klincová 8, Bratislava za cenu v zmysle zásad + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 24/9/2010
OZ schvaľuje predaj pozemku    par. č 4776/14  o výmere 125 m2  p. Štefanovi Bojdovi, bytom Svätoplukova 13, Bernolákovo v cene 50 €/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 24/10/2010
OZ schvaľuje prijatie daru pozemku parc.č. 4890/32 o výmere 13 m2 od Ing. Jarmili Rojekovej, bytom Hrobákova 26, Bratislava.

Uznesenie č. 24/11/2010
OZ:
a, berie na vedomie informáciu o statickom posúdení súčasného zdravotného strediska
b, súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na nadstavbu a rekonštrukciu zdravotného strediska pre potreby Základnej umeleckej školy s opätovným posúdením  na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 24/12/2010
OZ   b e r i e  n a   v e d o m i e
a/ informáciu pedagógov ZUŠ v Bernolákove k novele nar. Vlády SR č.668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
b/ p o d p o r u j e    v ý z v u
Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR, Asociácie základných umeleckých škôl „EMU“ Slovakia, Asociácie centier voľného času SR a zástupcov cirkevných škôl a školských zariadení, ktorou žiadajú predsedu vlády SR, ministra školstva a ministra financií SR, aby sa vyvolala odborná diskusia na zmenu zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Zmenou týchto právnych noriem by sa umožnilo spravodlivé a rovnocenné financovanie a zachovania stability systému záujmovej činnosti a mimoškolských aktivít detí a mládeže v SR pri rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve.

Uznesenie č. 24/13/2010
OZ odporúča starostovi obce hľadať zdroje na riešenie prekládky 22 KV vedenia na Tabakovej ulici,  a aby upozornil vlastníkov pozemkov v tejto lokalite  na možné riziká, ktoré vyplývajú z daného stavu.

 

 

V Bernolákove, 12.6.2010

                                                                         Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                   Starosta obce

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk