Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 23/2010

z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2010

 

Obecné zastupitežstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 23/1/2010
OZ  berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2009.(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.23/2/2010
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2009. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 23/3/2010
OZ berie na vedomie Správu auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009.(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 23/4/2010
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2009.(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 23/5/2010
OZ schvažuje Záverečný účet obe Bernolákovo za rok 2009 a celoročné hospodárenie bez výhrad. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 23/6/2010
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1. štvrrok 2010. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 23/7/2010
OZ schvažuje prijatie daru  od vlastníkov pozemku parc.č. 4915/35 o výmere 1150 m2, ktorý tvorí komunikáciu na Slivkovej ulici v Bernolákove.

Uznesenie č. 23/8/2010
OZ schvažuje prijatie daru od vlastníkov  pozemku, ktorý tvorí komunikáciu  na Višňovej ulici v Bernolákove  parc.č. 4915/24 o výmere 1150 m2

Uznesenie č. 23/9/2010
OZ schvažuje predaj pozemku    par. č 443/10 o výmere 253 m2  p.i  Jurajovi Lehotskému s manž. Katarínou, obaja bytom Nálepkova 11, Bernolákovo za cenu 3 € / m2 + náklady spojené s predajom.

Uznesenie č. 23/10/2010
OZ neschvažuje predaj pozemku    par. č. 4893/2 o výmere 6 m2 Západoslovenská energetika  -ZSE Distribúcia a.s. Bratislava.

Uznesenie č. 23/11/2010
OZ schvažuje predaj časti pozemku    par. č 4776/1 o výmere cca 40 m2    pani Agneše Maárovej,   bytom Družstevná 7, Bernolákovo za cenu v zmysle zásad + náklady spojené s predajom.

 

Uznesenie č. 23/12/2010
OZ schvažuje predaj časti pozemku    par. č 4776/1 o výmere cca 50 m2   Ing. Robertovi Stankovi,   bytom Svätoplukova 19, Bernolákovo za cenu  v zmysle zásad + náklady spojené s predajom.

Uznesenie č. 23/13/2010
OZ schvažuje predaj  pozemku    par. č 757/60  o výmere 132 m2 Jánovi Hackerovi s manželkou,     bytom Haanova 39, Bratislava za cenu 50 €  m2 + náklady spojené s predajom.

Uznesenie č. 23/14/2010
OZ neschvažuje použitie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov v hodnote 30 634,74 € na rozvojový program nasledovne:
a, Cyklochodník v hodnote 6 850,- €      
b, Parkoviská na Dukelskej ulici  v hodnote 26 tis. €, 
c, Dostavba MŠ v hodnote 12 tis. €.

Uznesenie č. 23/15/2010
OZ schvažuje mimoriadne odmeny vo výške jednomesačného platu starostovi obce a zástupcovi starostu obce Bernolákovo.

 

 

V Bernolákove, 27.4.2010

                                                                         Ing. źubomír  P o ó r
                                                                                                                   Starosta obce

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posiela svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk