Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 22/2010
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 23. februára 2010.

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 22/1/2010
OZ schvaľuje Rozpočet  obce na roky 2011 a  2012 to:
Rok 2011: príjmy  6,165.950,- € a výdavky   6,165.950,- €
Rok 2012: príjmy  4,962.950,- € a výdavky  4,962.950,- €  (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.22/2/2010
OZ:
A. b e r i e  n a  v e d o m i e :
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov č. j. A/2010/626/JMI zo dňa 8.2.2010 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Bernolákovo – zmeny a doplnky  č. 2/2009.

2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 2/2009.
B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 2/2009.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 2/2009.
3. VZN obce Bernolákovo č. č. 1/2010  zo dňa 23.2.2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 2/2009 s účinnosťou od 10.3.2010.

Uznesenie č. 22/3/2010
OZ schvaľuje prerokovanie Investičného zámeru „ Lokalita Bernolákovo - Slnečnicová“ zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo č. 1/2010 za podmienky, že všetky náklady spojené s obstarávaním dokumentácie, prípadne iné súvisiace náklady sa zaväzuje znášať žiadateľ, nakoľko „ Územný plán obce Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov predmetnú lokalitu rieši z časti na iné funkčné využitie.
Podmienkou je, aby pred schválením zmeny územného plánu bol zmluvne dohodnutý spôsob výstavby a financovania technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu

Uznesenie č. 22/4/2010
OZ schvaľuje prerokovanie Investičného zámeru „ Lokalita Bernolákovo – Dolný háj I.“ zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo č. 1/2010 za podmienky, že všetky náklady spojené s obstarávaním dokumentácie, prípadne iné súvisiace náklady sa zaväzuje znášať žiadateľ, nakoľko „ Územný plán obce Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov predmetnú lokalitu rieši iné funkčné využitie.
Podmienkou je, aby pred schválením zmeny územného plánu bol zmluvne dohodnutý spôsob výstavby a financovania technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu

Uznesenie č. 22/5/2010
OZ schvaľuje návrh zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny „Bernolákovo – Figová“.

Uznesenie č. 22/6/2010
OZ  schvaľuje Zásady možnej zástavby a dostavby existujúcich rekreačných objektov v oblasti záhradkárskych osád v k. ú. Bernolákovo. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 22/7/2010
OZ schvaľuje Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia Volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať
12. júna 2010.

Uznesenie č. 22/8/2010
OZ berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície za rok 2009.

Uznesenie č. 22/9/2010
OZ berie na vedomie informáciu  obsahového zamerania  Dní obce, ktoré sa budú konať v dňoch 4. a  5.6.2010.

Uznesenie č. 22/10/2010
OZ  schvaľuje prijatie daru pozemkov parc.č. 4901/176, 4901/159, 4901/16 a 4901/17 pod komunikáciou Riečna ulica v zmysle Inominantnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Bernolákovo a vlastníkmi pozemku zo dňa 21.12.2005.

Uznesenie č. 22/11/2010
OZ schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. č. 4776 o výmere cca 130 m2 Ing. Pavlovi Kinčešovi, bytom Zvončeková 18, Bratislava v cene 65 €/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 22/12/2010
A, OZ nesúhlasí s predajom časti obecného pozemku parc.č. 443/2  Ing. Petrovi Takáčovi, bytom Hurbanova 10, Senec.
B, OZ schvaľuje zámenu časti obecného pozemku parc.č. 443/2  za  pozemok parc.č. 2739/73 o celkovej výmere 1772 m2 v podiele 11/32, nachádzajúci sa pod komunikáciou Kvetná ul. vo vlastníctve Ing. Petra Takáča, bytom Hurbanova 10, Senec.

Uznesenie č. 22/13/2010
OZ nesúhlasí s kúpou pozemku parc.č. 2739/73 o výmere 1772 m2 v podiele 11/32, nachádzajúci sa pod komunikáciou Kvetná ul. Bernolákovo v podiele od p. Tibora Takáča, bytom Záhradná 15, Bernolákovo.

Uznesenie č. 22/14/2010
OZ súhlasí s kúpou pozemkov parc.č. 1558/3 o výmere 929 m2, parc.č. 1558/6 o výmere 77 m2 a prevádzkovej budovy súp.č. 1588 nachádzajúci sa na parc.č. 1558/7 o výmere 18 m2 od BVS. a.s. Bratislava v cene maximálne  13 800 €, stanovenej znaleckým posudkom č. 202/2009 zo dňa 13.11.2009 vypracovaným Ing. Miroslavom Iľavským.

Uznesenie č. 22/15/2010
OZ schvaľuje prepracovanie projektovej dokumentácie Penziónu Pohoda na:
A, 24 malometrážnych nájomných  bytov
B, zariadenie sociálnej starostlivosti.

Uznesenie č. 22/16/2010
OZ schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu nasledovne:
A, 10 tis. € - kotolňa Základná škola – telocvičňa
B, 29 tis. € odsávanie kuchyne v školskej jedálni na ZŠ
C, 65 tis. € - realizačný projekt na zariadenie sociálnej starostlivosti a na  24 malometrážne nájomné byty.

 

 

V Bernolákove, 23.2.2010

                                                                         Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                   Starosta obce

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk