Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 21/2010
z 21. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 18. januára 2010.


Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie č. 21/1/2010
OZ schvaľuje Rozpočet  a programový rozpočet obce na rok 2010 a to príjmy spolu 6.810.888 € a výdavky spolu 6.810.888 €. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.21/2/2010
OZ schvaľuje prijatie daru pozemku parc.č. 4899/254 o výmere 2440 m2, pozemku parc.č. 4899/522 o výmere 182 m2 a pozemku parc.č. 4899/617 o výmere 124 m2 kat. úz. Bernolákovo od spoločnosti Team Group a.s.r.o. Dorastenecká 46, Bratislava. Uvedené pozemky tvoria komunikáciu Borovicová – Lesná.

Uznesenie č. 21/3/2010
OZ berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe zabezpečenia výstavby Penziónu Pohoda a odporúča starostovi obce rokovať s projektantom o možnosti nových projektov na malometrážne byty a zariadenie sociálnej starostlivosti.

Uznesenie č. 21/4/2010
OZ vymenováva komisiu z poslancov OZ na preskúmanie sťažnosti na starostu obce Ing. Ľubomíra Poóra podanou p. Jozefom Marianičom a p. Beátou Marianičovou, bytom Astronomická 1, Bratislava ohľadom porušenia ustanovenia § 49 Správneho poriadku zo dňa 11.12.2009 a to v zložení: Ing. Matej Biskupič, Darina Švardová a Vladimír Švrček.

 

 

 

V Bernolákove, 18.1.2010                                                                         Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                   Starosta obce

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk