Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 20/2009
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2009.

 

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie č. 20/1/2009
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bernolákovo č. 8/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Uznesenie č.20/2/2009
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 6/2009 o dani z nehnuteľnosti.

Uznesenie č.20/3/2009
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 7/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Uznesenie č. 20/4/2009
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 20/5/2009
OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Bernolákovo zo dňa 21.10.2008.

Uznesenie č. 20/6/2009
OZ schvaľuje časový harmonogram a plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo na rok 2010.

Uznesenie č. 20/7/2009
OZ:

A, berie na vedomie

Správu o spracovaní Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2009.

B, schvaľuje
Podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2009

 

  1. V zmysle §-6 a §-u  11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle § 27 ods. 3 Stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 9/2009, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2009
  1. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2009

 

C, Odporúča starostovi obce
  1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2009 a jeho uloženie na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave, stavebnom úrade v Bernolákove a Obecnom úrade v Bernolákove a zaslať registračný list o obsahu zmien a doplnkov územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  1. Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2009 všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 20/8/2009
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 20/9/2009
OZ schvaľuje:
a/ investičný zámer – výstavbu zariadenia sociálnej starostlivosti v Bernolákove,
b/ spôsob jeho financovania z vlastných zdrojov, zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania, 
 bankového ústavu, prípadne iných zdrojov,
c/ predloženie žiadosti na získanie úveru v čiastke 80 % z celkových nákladov na výstavbu
zariadenia sociálnej starostlivosti čo predstavuje cca 2,7 mil. € zo Štátneho fondu
rozvoja bývania,
d/ záväzok obce vyčleniť 20% finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2010
a nasledujúcich rokov až do splatenia poskytnutej výšky úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.

 

V Bernolákove, 15.12.2009                                                                       Ing. Ľubomír  P o ó r
Starosta obce

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk