Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 19/2009
z 19. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 23. novembra 2009.

 

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie č. 19/1/2009
OZ schvaľuje udelenie „Čestného občianstva obce – in memoriam“ – p. Vojtechovi Kondrótovi.

Uznesenie č.19/2/2009
OZ schvaľuje udelenie ocenenia „Cena obce Bernolákovo“ p. Jánovi Popluhárovi.

Uznesenie č.19/3/2009
OZ schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc.č. 2744/384 o výmere 88 m2 RNDr. Romanovi Šutkovi s manž. Ľubicou, bytom Nár. oslobodenia 1 A, Bernolákovo v cene 50 €/m2 t.j. celkovej sume 4400 € + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 19/4/2009
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 1056/12 o výmere 162 m2 a pozemku parc.č. 1056/13 o výmere 681 m2  p. Ilone Hegerovej, bytom Tichá č. 28, Bratislava v cene 100 €/m2 t.j. v celkovej sume 84.300 € + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 19/5/2009
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 1056/11 o výmere 402 m2 Ľudovítovi Markusovi s manž. Helenou, bytom Sklenárova č. 6, Bratislava v cene 100 €/m2 t.j. v celkovej sume 40.200 € + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 19/6/2009
OZ súhlasí s predajom časti obecného pozemku parc.č. 691/4 o výmere cca 100 m2 nachádzajúci sa v zadnej časti športového areálu pri tenisovom ihrisku v cene 8 €  za m2 p. Radovanovi Burzovi, bytom Hlboká 16 A, Bernolákovo s podmienkou ponúknutia odkúpenia pozemku vlastníkovi susednej nehnuteľnosti t.j. SPOFIN s.r.o.

Uznesenie č. 19/7/2009
OZ súhlasí s predajom časti obecného pozemku parc.č. 693/6  o výmere cca 120 m2  a časti pozemku parc.č. 691/4 o výmere cca 120 m2 nachádzajúce sa v zadnej časti športového areálu pri tenisovom ihrisku v cene 50 € za m2 Ing. Milanovi Buetelhauserovi, bytom Nová č. 8, Nová Dedinka s podmienkou ponúknutia odkúpenia pozemkov vlastníkovi susednej nehnuteľnosti t.j. SPOFIN s.r.o.

 

Uznesenie č. 19/8/2009
OZ neschvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 1056/36 nachádzajúci sa na Topoľovom rade v Bernolákove.

 

Uznesenie č. 19/9/2009
OZ schvaľuje prijatie daru pozemku pod komunikáciou a chodníkom parc.č. 4899/254 o rozlohe 2440 m2 a pozemku pod detským ihriskom parc.č. 4899/552 o výmere 66 m2 od spoločnosti Team Group s.r.o. Bratislava po vyňatí z pôdneho fondu a bez tiarch na LV.

Uznesenie č. 19/10/2009
OZ schvaľuje prijatie daru časť pozemku pod komunikáciou ul. Národného oslobodenia parc.č. 2773/1 o výmere 4614 m2 od Bratskej jednoty baptistov v Bernolákove a  odporúča starostovi obce rokovať o  kúpe pozemku parc.č. 2773/80 o výmere 1418 m2  od Bratskej jednoty baptistov v Bernolákove, ktorý bude tvoriť predĺženie komunikácie na ul. Národného oslobodenia v cene 20 € za m2 a s tým, že príspevok dotknutých  vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa v dotyku s pozemkom p.č. 2733/80 bude v sume 15 €/m2.

 

 

 

 

V Bernolákove, 23.11.2009                                                                       Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                   Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk