Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 18/2009

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 29. septembra 2009.

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie č. 18/1/2009
OZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Bernolákovo za I. polrok 2009.

Uznesenie č.18/2/2009
OZ schvaľuje kúpu priestorov pre potreby zdravotného strediska o výmere 347 m2 od spoločnosti GLANCE HOUSE s.r.o. Bratislava v celkovej cene 412.900 € s DPH (v splátkach na 30 rokov) s podmienkou:
A, v splátkach zohľadnený max. 4 % úrok
B, možnosti predčasných splátok resp. splatenia a výpočtu úrokov len z nesplatenej čiastky
C, kolaudácie priestorov na zdravotné stredisko.

Uznesenie č.18/3/2009
OZ schvaľuje kúpu 4-izbového bytu o výmere 92 m2 na 1. poschodí pre potreby obce od spoločnosti GLANCE HOUSE s.r.o. Bratislava v cene 111.000 € s DPH. Podmienkou je, že byt musí byť odovzdaný po kolaudácii, vhodný na okamžité bývanie (nie holo byt ) príp. bez kuchynskej linky. Kúpna cena bude splatná v troch splátkach.

Uznesenie č. 18/4/2009
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2009 Príjmy: 3522627€ a výdavky: 3522627€. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 18/5/2009
OZ schvaľuje VZN č. 5/2009 obce Bernolákovo o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

Uznesenie č. 18/6/2009
OZ berie a vedomie  Urbanistickú štúdiu „Zóna Sládkovičova“.

Uznesenie č. 18/7/2009
OZ berie na vedomie zmenu stránkových hodín na Obecnom úrade v Bernolákove od 12.10.2009.

Uznesenie č. 18/8/2009
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 Pracovného poriadku zamestnancov obce Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 18/9/2009
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 2744/373 o výmere 93 m2 p. Ernestíne Pekárovej, bytom Nálepkova 71, Bernolákovo v cene 17 €/m2 t.j. spolu  1581 € + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 18/10/2009
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 2744/232 o výmere 138 m2 p. Ing. Alojzovi Šutkovi, bytom Družstevná 18, Bernolákovo v cene 49,79 €/m2 t.j. spolu  6871 € + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 18/11/2009
OZ súhlasí s predajom časti obecného pozemku parc.č. 2744/30  RNDr. Romanovi Šutkovi s manž. Ľubicou. Samotný predaj sa uskutoční až po upresnení  výmery  pozemku po existujúci obrubník.

Uznesenie č. 18/12/2009
OZ schvaľuje odpredaj pozemku parcela 1056/11 o výmere 402 m2 a parcela 1056/12 o výmere 162 m2
JUDr. Emanuelovi Krokovičovi a Blanke Krokovičovej v cene 100 € za m2.

Uznesenie č. 18/13/2009
OZ schvaľuje:
a.) predloženie žiadosti  na základe výzvy OPŽP-PO1-09-3 opatrenie 1.2 o NFP  za účelom  realizácie projektu "Kanalizácia obce Bernolákovo " .

b.) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP,

c.) spolufinancovanie  projektu vo výške  min. 5% z oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov obce.

 

V Bernolákove, 29.09.2009                                                                    Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk