Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 16/2009
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2009.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 16/1/2009
OZ  schvaľuje plán kontrolnej činnosti predložený hlavnou kontrolórkou obce na II. polrok 2009. /tvorí prílohu uznesenia/


Uznesenie č.16/2/2009
OZ schvaľuje vytvorenie Historického náučného chodníka s návrhom na dopracovanie zastávok na trase, textov na jednotlivých zastávkach a návrhu na finančné náklady s tým spojené.
Termín: do 31.8.2009                                                               Zodp.: OZ Hrad Čeklís v spolupráci s obcou

Uznesenie č.16/3/2009
OZ berie na vedomie Informácie o ukončení školského roku na Základnej škole, Materskej škole a Základnej umeleckej škole v Bernolákove.

Uznesenie č. 16/4/2009
OZ berie na vedomie vyhodnotenie Dní obce a osláv 800-stého výročia obce.

Uznesenie č. 16/5/2009
OZ berie na vedomie Informáciu o podaní projektu na kanalizáciu pre obec Bernolákovo

Uznesenie č. 16/6/2009
OZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 1056/55 o výmere 119 m2 v cene 49,79 € (1500,-Sk)za m2 + náklady spojené s prevodom  Ing. Vladimírovi Pláteníkovi, bytom Jakubovo nám.3, Bratislava.

Uznesenie č. 16/7/2009
OZ schvaľuje predaj pozemkov na Družstevnej  ulici  par.č. 106/66 o výmere 85  m2  p. Karolovi  Morongovi  s manželkou bytom Hlavná 71 Bernolákovo v cene 16.60 € / 500 Sk / za m2 + náklady spojené  s prevodom

Uznesenie č. 16/8/2009
OZ schvaľuje predaj pozemkov ako celok  parc. číslo 444/48 o výmere 180 m2 v cene 100 € / 3012.60 Sk / m2 a parcelu 444/49 o výmere 419 m2 v cene2 € / 60,25 Sk / +  náklady spojené s prevodom p.  Ľubici Várošovej  bytom Slaná ul. č. 12 Bernolákovo

Uznesenie č. 16/9/2009
OZ neschvaľuje predaj pozemku v zmysle jeho žiadosti pri čiernej vode susediaci s parcelou 762/2 Jozefovi Biskupičovi, bytom  Budatinská 31 Bratislava

Uznesenie č. 16/10/2009
OZ schvaľuje prijatie daru od Ing. Igora Lócziho bytom  Hlavná 148 Bernolákovo, pozemkov pod  verejnou komunikáciou Hlavná – Trnavská ulica parcela číslo 2750/16 o výmere 21 m2 a parcela 2750/17 o výmere 21 m2.

Uznesenie č. 16/11/2009
OZ neschvaľuje žiadosť Mariana Jadroňa, Topoľový rad 1, Bernolákovo a trvá na svojom uznesení číslo 15/13/2009 zo dňa 28.4.2009.

Uznesenie č. 16/12/2009
OZ neschvaľuje žiadosť Heleny Jurčovej, Družstevná 18, Bernolákovo  a trvá na svojom uznesení číslo 15/12/2009 zo dňa 28.4.2009.

Uznesenie č. 16/13/2009
OZ neschvaľuje žiadosť Ing.  Michala Paľu s manželkou, bytom Farského 16 Bratislava a trvá na svojom uznesení číslo 15/14/2009 zo dňa 28.4.2009.

Uznesenie č. 16/14/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „OPBK/2009/1.1/03 za účelom realizácie projektu „Revitalizácia centra obce Bernolákovo“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
  2. zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie;
  3. financovanie projektu vo výške minimálne do 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 79 990,00 eur vrátane DPH.

Uznesenie č. 16/15/2009
OZ berie na vedomie informáciu o príprave a postupe dostavby Materskej školy v Bernolákove.

Uznesenie č. 16/16/2009
OZ berie na vedomie informáciu o návrhu riešenia zmeny poskytovania zdravotnej starostlivosti do ponúknutých priestorov spoločnosťou GLANCE HOUSE s.r.o Bratislava a odporúča prerokovať návrh nových priestorov s lekármi.

 

 

V Bernolákove, 23.6.2009                                                                     Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 

 

                                                     

 

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk