Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E  č. 15/2009
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2009

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 15/1/2009
OZ  berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2008.(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.15/2/2009
OZ berie na vedomie Správu auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2008.(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.15/3/2009
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2008.(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 15/4/2009
OZ schvaľuje Záverečný účet obe Bernolákovo za rok 2008. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 15/5/2009
OZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Bernolákovo za I. štvrťrok 2009. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 15/6/2009
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 3/2009 o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení a vylepovaní plagátov v obci Bernolákovo. 

Uznesenie č. 15/7/2009
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 4/2009 o verejných uznaniach obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 15/8/2009
OZ berie na vedomie organizačné a technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu.

Uznesenie č. 15/9/2009
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku p.č. 2744/376 o výmere 66 m2 p. Slavomírovi Kocholovi v  cene 16.60 € m2  / 1m2 za 500 Sk / + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 15/10/2009
OZ schvaľuje predaj pozemku par.č. 105/74 o výmere 23 m2 spol. Enermont s.r.o. člen skupiny ZSE Bratislava za sumu 110,- €  za 1m2  (3.314,-Sk)
.
Uznesenie č. 15/11/2009
OZ schvaľuje prijatie daru  pozemku p.č. 4899/479 o výmere 2956 m2 od PT Invest  s.r.o. Bratislava.

 

Uznesenie č. 15/12/2009
OZ schvaľuje predaj pozemku parcela 1056/12 a 1056/13 o výmere 843 m2  za trhovú cenu 110,-€ za /1m2 p. Helene Jurčovej, bytom Družstevná 18. Bernolákovo v zmysle Zásad o určení cien pozemkov vo vlastníctve obce s podmienku vypratania a výstavby v zmysle územného plánu v lehote 60 dní  a následne 30 dní na akceptáciu zmluvy.

Uznesenie č. 15/13/2009
OZ schvaľuje predaj pozemku 1056/64 a 1056/8 o výmere 914 m2 za trhovú cenu 100,-€ za 1m2 p. Marianovi Jadroňovi, bytom Topoľový rad  69, Bernolákovo v zmysle Zásad o určení cien pozemkov vo vlastníctve obce s podmienkou vypratania uvedených pozemkov od starých auto vrakov a ostatného neporiadku a za účelom výstavby v zmysle územného plánu v lehote 60 dní  a následne 30 dní na akceptáciu zmluvy.  .

Uznesenie č. 15/14/2009
OZ  neschvaľuje predaj pozemku 6 m2 Ing. Michalovi Paľovi s manželkou a nariaďuje zahájiť konanie na odstránenie stavby a uvedenie pozemku do pôvodného stavu.

Uznesenie č. 15/15/2009
OZ berie na vedomie Informáciu o konaní Dni obce a koncertu k 800. výročiu obce.

Uznesenie č. 15/16/2009
OZ schvaľuje predajnú cenu Publikácie o Bernolákove v hodnote 5,-€ občanom Bernolákova a v hodnote 10,- € ostatným občanom.

Uznesenie č. 15/17/2009
OZ berie na vedomie konanie slávnostného obecného zastupiteľstva dňa 2. júna 2009.

Uznesene č. 15/18/2009
OZ nesúhlasí s návrhom a postupom Bratislavského samosprávneho kraja ohľadne presunu žiakov Strednej poľnohospodárskej školy v Bernolákove do Ivánky pri Dunaji a žiada ponechať školu v Bernolákove. OZ  je toho názoru, že presun žiakov a školy nie je v súlade so zvyšovaním vzdelanostnej úrovne.

 

 

V Bernolákove, 28.4.2009                                                                     Ing. Ľubomír  P o ó r
  Starosta obce

 

                                                     

 

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk