Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 14/2009
z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2009.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č 14/1/2009

OZ  schvaľuje  rozpočet  na  roky 2010 a 2011 a to:
Rok 2010: príjmy  5,512.870,- € a výdavky   5,512.870,- €
Rok 2011: príjmy  7,949.750,- € a výdavky  7,949.750,- €

Uznesenie č.14/2/2009

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákove č. 1/2009 o podmienkach držania psov.

Uznesenie č.14/3/2009

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 2/2009, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZŠ a ZUŠ..

Uznesenie č. 14/4/2009

OZ schvaľuje Smernicu č. 1/2009 obce Bernolákovo o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 14/5/2009

OZ berie na vedomie Správu o činnosti komisií obecného zastupiteľstva od Komunálnych volieb 2006.

Uznesenie č. 14/6/2009

OZ berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície Bernolákovo za rok 2008. 

Uznesenie č. 14/7/2009

OZ berie na vedomie informáciu o organizačno-technickom zabezpečení Voľby prezidenta SR.

Uznesenie č. 14/8/2009

OZ menuje Ing. Martina Berčíka a p. Helenu Černayovú ako zástupcov do rady školy na Materskej škole v Bernolákove.

Uznesenie č. 14/9/2009

OZ schvaľuje prerokovanie Investičného zámeru „ Lokalita pri kruhovej križovatke a MK Družstevná ul.“ zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo č. 1/2009 za podmienky, že všetky náklady spojené s obstarávaním dokumentácie, prípadne iné súvisiace náklady sa zaväzuje znášať žiadateľ, nakoľko „ Územný plán obce Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov predmetnú lokalitu nerieši.
Podmienkou je, aby pred schválením zmeny územného plánu bol zmluvne dohodnutý spôsob výstavby a financovania technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu

 

Uznesenie č. 14/10/2009

OZ schvaľuje prerokovanie Investičného zámeru „Lokalita Šakoň“ zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo č. 2/2009 za podmienky, že všetky náklady spojené s obstarávaním dokumentácie, prípadne iné súvisiace náklady sa zaväzuje znášať žiadateľ, nakoľko „ Územný plán obce Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov predmetnú lokalitu nerieši.
Podmienkou je, aby pred schválením zmeny územného plánu bol zmluvne dohodnutý spôsob výstavby a financovania technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu.

Uznesenie č. 14/11/2009

OZ schvaľuje prerokovanie Investičného zámeru „ Lokalita Triblavina“ zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo č. 3/2009 za podmienky, že všetky náklady spojené s obstarávaním dokumentácie, prípadne iné súvisiace náklady sa zaväzuje znášať žiadateľ, nakoľko „ Územný plán obce Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov predmetnú lokalitu nerieši.            
Podmienkou je, aby pred schválením zmeny územného plánu bol zmluvne dohodnutý spôsob výstavby a financovania technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu.

Uznesenie č. 14/12/2009

OZ berie na vedomie Urbanistickú štúdiu obytnej zóny Bernolákovo – Chalupkova ulica I. ako podklad pre územné konanie a doporučuje obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie Bernolákovo – Chalupkova ulica I. a jej uloženie na Stavebnom úrade v Bernolákove.

Uznesenie č. 14/13/2009

OZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 2744/374 o výmere 65 m2 p. Jiří Kuběnovi a manž. Kvetoslave rod. Kocholovej  o výmere 54 m2 v cene 1,79 €  / 1m2 za 1Sk / a 11 m2 v cene 91,30€ / 1m2 za 250 Sk/ + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 14/14/2009

OZ schvaľuje predaj pozemku par.c.č. 2744/375 o výmere 83 m2 p. Alene Pokornej rod. Kocholovej, bytom Nálepkova 21, Bernolákovo o výmere 54 m2 v cene 1,79 € / 1 m2 za 1 Sk/ a 29 m2 v cene 240, 65 € /1 m2 za 250 Sk / + náklady spojené s prevodom

Uznesenie č. 14/15/2009

OZ neschvaľuje predaj pozemku parc.č. 2747/9 o výmere 802 m2 BS INVEST s.r.o. Bratislava.

Uznesenie č. 14/16/2009

OZ sťahuje z rokovania predaj pozemku parcela č.2747/54 o výmere 30m2, o ktorý žiadali p. Peter Hammerschmiedt s manželkou Hanou.

Uznesenie č. 14/17/2009

OZ neschvaľuje predaj pozemkov parcela č.  13/3 a 13/4.Uznesenie č. 14/18/2009

OZ berie na vedomie informáciu o príprave vydania publikácie obce Bernolákovo - Dejiny obce 1209-2009.

Uznesenie č. 14/19/2009

OZ schvaľuje prijatie daru pozemku  parc.č. 4903/124 o výmere 407 m2 pod miestnou komunikáciou – predĺženie Púpavovej ulice od vlastníkov pozemku  a to: Jozef Nádaždy, Mária Mechúrová, Tibor Fekete a Alžbeta Feketová.

Uznesenie č. 14/20/2009

OZ súhlasí s vypracovaním projektu na prístavbu Materskej školy v Bernolákove.

Uznesenie č. 14/21/2009

OZ súhlasí s vypracovaním porovnávacej štúdie zámeru rekonštrukcie budovy súp.č. 2810 na parc.č. 243/2 a nadstavby školského klubu na Komenského ul. na priestory pre Základnú umeleckú školu.

Uznesenie č. 14/22/2009

OZ poveruje Komisiu verejného poriadku a sociálnych vecí OZ vypracovaním zásad na poskytovanie sociálnej výpomoci do ďalšieho zasadnutia OZ.

 

                                                     

V Bernolákove, 25.2.2009                                                                    Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk