Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 13/2008
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2008.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č 13/1/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 8/2008 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty.
 
Uznesenie č.13/2/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákove č. 9/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č.13/3/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 10/2008 o dani z nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 13/4/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o verejnom poriadku.

Uznesenie č. 13/5/2008
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2009.

Uznesenie č. 13/6/2008
OZ schvaľuje rozpočet obce Bernolákovo na rok 2009 a to Príjmy: 159.496 tis. Sk 5.294.297,34 €  a Výdavky: 159.496 tis. Sk 5.294.297,34 €. 

Uznesenie č. 13/7/2008
OZ schvaľuje limity v obecných pokladniach od 1.1.2009 a to: Obecný úrad 1700 €, Kultúrny dom 500 €, Materská škola 170 € a Základná umelecká škola 100 €.

Uznesenie č. 13/8/2008
OZ zvolilo za hlavnú kontrolórku obce Ing. Oľgu Faktorovú.

Uznesenie č. 13/9/2008
OZ schvaľuje  úväzok hlavného kontrolóra – 0,3 a plat v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 11.010,- Sk.

Uznesenie č. 13/10/2008
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2009.

 

Uznesenie č. 13/11/2008
OZ schvaľuje časový harmonogram a plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009.

Uznesenie č. 13/12/2008
OZ berie na vedomie informáciu o výstavbe kanalizácie v obci Bernolákovo.

Uznesenie č. 13/13/2008
OZ volí Prísediacich Okresného súdu Bratislava III a to: p. Ľubomíra Baďuru, nar. 1.5.1957 bytom Dukelská 9, Bernolákovo a p. Teréziu Varečková nar. 7.9.1938, bytom Družstevná 38, Bernolákovo.

Uznesenie č. 13/14/2008
OZ berie na vedomie informáciu náčelníka Obecnej polície obce Bernolákovo o mimoriadnej udalosti na Záhradnej ulici a verejnom poriadku v obci Bernolákovo.

 

 

 

V Bernolákove, 16.12.2008                                                                    Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk