Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 12/2008
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2008.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č 12/1/2008
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce Bernolákovo za obdobie január až september 2008, príjmy 55,153 tis. Sk a výdavky 49,706 tis. Sk.
 
Uznesenie č.12/2/2008
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2008 a to: príjmy 76,072 tis. Sk a výdavky 76,072 tis. Sk.

Uznesenie č.12/3/2008
OZ schvaľuje Zmeny a doplnky Pracovného poriadku zamestnancov obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 12/4/2008
OZ berie na vedomie:

  1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov č.j. A/2008/2114/JMI-6 zo dňa 3.10.2008 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Bernolákovo – zmena č. 1/2008-
  2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmena č. 1/2008.

OZ schvaľuje:

  1. Územný plán obce Bernolákovo – zmena č. 1/2008.
  2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Bernolákovo – zmena 1/2008.
  3. VZN č. 6/2008 obce Bernolákovo zo dňa 21.10.2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmena č. 1/2008 s účinnosťou od 4.11.2008.

Uznesenie č. 12/5/2008
OZ schvaľuje návrh zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Chalupkova I.“

Uznesenie č. 12/6/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 7/2008 o pomenovaní nových ulíc v Bernolákovo a to: Lipová, Dubová, Buková, Jelšová, Agátová a Okružná.

Uznesenie č. 12/7/2008
OZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou obce za rok 2008.

Uznesenie č. 12/8/2008
OZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení archeologického náleziska – hrad Bernolákovo za národnú kultúrnu pamiatku.

Uznesenie č. 12/9/2008
OZ berie na vedomie informáciu o príprave akcií v rámci osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo.

Uznesenie č. 12/10/2008
OZ

  1. Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bernolákovo, ktoré sa uskutoční 16.12.2008.
  2. Schvaľuje kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

      a, ukončené vysokoškolské vzdelanie, resp. úplné stredné vzdelanie,
b, prax minimálne 5 rokov v oblasti kontroly vo verejnej správe.
3. Písomnú prihlášku uchádzačov doručiť na Obecný úrad v Bernolákove do 24.11.2008.

Uznesenie č. 12/11/2008
OZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 4776/10 o výmere 81 m2 Mgr. Jurajovi Rašlovi, bytom Svätoplukova 21, Bernolákovo v cene 500,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 12/12/2008
OZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 2744/64 o výmere 43 m2 p. Hane Kaiserovej, bytom Kadnárova ul. 63, Bratislava v cene 250,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 12/13/2008
OZ schvaľuje predaj pozemkov parc.č. 444/47 o výmere 63 m2 a parc.č. 153/2 o výmere 11 m2 Márii Jánoškovej a Vojtechovi Jánoškovi, obaja bytom Osuského 44, Bratislava v cene 2000,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 12/14/2008
OZ berie na vedomie informáciu o protipovodňovej ochrane obce – úprava koryta Čierna voda.

Uznesenie č. 12/15/2008
OZ berie na vedomie informáciu o výstavbe kanalizácie v obci Bernolákovo.

 

V Bernolákove, 21.10.2008                                                                    Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk