Google
 
 
 
 
 


 

       Obecné zastupitežstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č 11/1/2008
OZ schvažuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 5/2008, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole.

Uznesenie č.11/2/2008
OZ schvažuje prijatie daru pozemkov pod komunikáciami na uliciach Dunajská a Riečna kat. územie Bernolákovo.

Uznesenie č.11/3/2008
OZ schvažuje prijatie daru pozemku parc.č. 1558/19 o výmere 1596 m2 kat. územie Bernolákovo.

Uznesenie č. 11/4/2008
OZ schvažuje prijatie daru pozemku parc.č. 4899/254 o výmere 2444 m2 kat. územie Bernolákovo.

Uznesenie č. 11/5/2008
OZ nemá námietky voči majetko právnemu vysporiadaniu pozemkov v prospech užívatežov pozemkov v Záhradkárskej osade Benzinka v Bernolákove.

Uznesenie č. 11/6/2008
OZ schvažuje:  prijatie daru, odkúpenie pozemkov za 1,-Sk/m2 a zámenu pozemkov  pod komunikáciami pre účely vybudovania kanalizácie v obci Bernolákovo.

 

V Bernolákove, 12.8.2008                                                               Ing. źubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posiela svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk