Google
 
 
 
 
 


 

U Z N E S E N I E č. 10/2008
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2008.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č 10/1/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 3/2008 o verejnom poriadku.

Uznesenie č.10/2/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 4/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o Obecnej polícii obce Bernolákovo.

Uznesenie č.10/3/2008
OZ berie na vedomie informáciu o postupe budovania hlavného kanalizačného zberača a kanalizácii v obci Bernolákovo a vypracovaní projektu na kanalizáciu v obci.

Uznesenie č. 10/4/2008
OZ schvaľuje schvaľuje predaj pozemkov parc.č. 1056/28 o výmere 54 m2, parc.č. 1056/48 o výmere 45 m2 a parc.č. 1056/74 o výmere 28 m2 p. Márii Somíkovej, bytom Topoľový rad 43, Bernolákovo a Elemírovi Somíkovi,  v cene 150,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 10/5/2008
OZ schvaľuje prijatie daru a to pozemku parc.č. 1558/176 o celkovej výmere 365 m2 od p. Anny Támovej, rodenej Číkovej, bytom Hlavná 108, Bernolákovo.

Uznesenie č. 10/6/2008
OZ schvaľuje darovanie obecných pozemkov parc.č. 214/3 o výmere 212 m2 a  parc.č. 444/37 o výmere 153 m2 p. Ing. Štefanovi Támovi, bytom Hlavná 108, Bernolákovo.

 

V Bernolákove, 24..6.2008                                                             Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk