Google
 
 
 
 
 


                                     

U Z N E S E N I E č. 9/2008
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2008.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.9/1/2008
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za rok 2007. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.9/2/2008
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o hospodárení obce za rok 2007.  (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.9/3/2008
OZ berie na vedomie správu auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2007. (tvorí prílohu uznesenia).

Uznesenie č. 9/4/2008
OZ schvaľuje „Záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2007“.  (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 9/5/2008
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 2/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu.

Uznesenie č. 9/6/2008
OZ schvaľuje dofinancovanie realizácie „Cyklochodníka Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji“ vo výške 5 % celkových nákladov z prislúchajúceho  podielu obce, ktorý bude financovaný z fondov EÚ.

Uznesenie č. 9/7/2008
OZ schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo s fy Europroject & tender s. r. o Bratislava na zabezpečenie verejného obstarávania a financovania  kanalizácie v obci za nasledovných základných princípov:
Spracovanie žiadosti – 55 tis. Sk, úspešnostný poplatok 1 % z dotácie,  implementácia – 15 tis. Sk mesačne počas realizácie, verejné obstarávanie 150 tis. Sk.

Uznesenie č. 9/8/2008
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 2744/310 o výmere 86 m2 p. Jánovi Popluhárovi, Železničná č. 7, Bernolákovo v cene 1,-Sk /m2+ náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 9/9/2008
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 260/1 o výmere 19 m2 p. Róbertovi Tankovi a Martine Tankovej, bytom Kollárova 16, Bernolákovo v cene 250,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 9/10/2008
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 757/57 o výmere 132 m2 p. Jozefovi Libovi a manž. Ľubici, Tabaková 19, Bernolákovo v cene 150,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 9/11/2008
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 5050/1 o výmere 185 m2  ZSE Distribúcia a.s. Bratislava v cene 2200,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 9/12/2008
OZ schvaľuje prijatie daru a to pozemkov pod budúcimi komunikáciami parc.č. 4915/195 o výmere 298 m2, 4915/190 o výmere 284 m2, 4915/194 o výmere 284 m2, 4915/199 o výmere 614 m2 a 4915/94 o výmere 1492 m2 nachádzajúcich sa na uliciach Slivková a Višňová od Združenia vlastníkov – Lokalita Jabloňová so sídlom v Ivanke pri Dunaji

Uznesenie č. 9/13/2008
OZ berie na vedomie informáciu o postupe prác na výstavbe Penziónu POHODA.

Uznesenie č. 9/14/2008
OZ berie na vedomie informáciu o príprave konania Dní obce Bernolákovo, konaného v dňoch
6. a 7. júna 2008.

Uznesenie č. 9/15/2008
OZ schvaľuje Helenu Černayovú, Boženu Jurčovú, Ľubicu Kuchtovú za člena rady Základnej školy v Bernolákove na obdobie 2008-2012.

Uznesenie č. 9/16/2008
OZ:
A, Odvoláva z funkcie zapisovateľky Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí OZ p. Evu Antoniovú.
B, Vymenúva do funkcie zapisovateľky Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí OZ p. Janu Múčkovú.

Uznesenie č. 9/17/2008
A, OZ schvaľuje odmenu Ing. Ľubomírovi Poórovi, starostovi obce  za rok 2007 vo výške trojnásobku mesačného príjmu.
B, OZ schvaľuje odmenu JUDr. Stanislavovi Bečicovi, zástupcovi starostu obce za rok 2007 vo výške jedno násobku  mesačného príjmu.

Uznesenie č. 9/18/2008
OZ ukladá ekonómke OcÚ p. Nagyovej vypracovať zoznamy pozemkov predávajúcich cez bývalé MNV (ONV) a predložiť tento návrh na komisie do konca mája 2008.

 

V Bernolákove, 29.4.2008                                                                                             Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk