Google
 
 
 
 
 


                                     
                                                         
U Z N E S E N I E č. 8/2008
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 4. marca 2008.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.8/1/2008
OZ
A, Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 1/2008 o Obecnej polícii obce Bernolákovo.
B, Zriaďuje Obecnú políciu obce Bernolákovo od 1.5.2008.

Uznesenie č.8/2/2008
OZ
A/  Schvaľuje Organizačný poriadok Obecnej polície obce Bernolákovo schválenej obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 7/3/2007 zo dňa 27.6.2007.
B/ Schvaľuje  do funkcie náčelníka Obecnej polície obce Bernolákovo p. Róberta Širokého.

Uznesenie č.8/3/2008
OZ:
A, berie na vedomie Urbanistickú štúdiu obytnej zóny Bernolákovo – juh, ako podklad pre územné konanie B, odporúča obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie obytnej zóny
Bernolákovo  - juh a jej uloženie na Stavebnom úrade v Bernolákove.
C, pred vydaním ÚR na inžinierske siete musia byť majetkoprávne  vysporiadané  pozemky pod budúcou
      komunikáciou.

Uznesenie č. 8/4/2008
OZ schvaľuje návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny „Nová Bažantnica“.

Uznesenie č. 8/5/2008
OZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 444/46 o výmere 10 m2 Ing. Kvetoslave Čambálovej, bytom Železničná 37, Bernolákovo v cene 250,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 8/6/2008
OZ schvaľuje predaj pozemkov parc.č. 1056/9, 1056/10, 1056/11, 1056/12, 1056/13  a 1056/64 nachádzajúcich sa na Topoľovom rade v Bernolákove za trhovú cenu v zmysle Zásad na určenie cien pozemkov vo vlastníctva obce čl. 2 písm. g.  

Uznesenie č. 8/7/2008
OZ schvaľuje prijatie daru pozemku parc.č. 1558/74 pod budúcou miestnou komunikáciou na uliciach. Brusnicová, Šípková, Čučoriedková, Malinová.

Uznesenie č. 8/8/2008
OZ schvaľuje prijatie daru pozemku parc.č. 2373/57 pod budúcou  miestnou komunikáciou „IBV Poľná“.

Uznesenie č. 8/9/2008
OZ schvaľuje prijatie daru pozemkov parc. č.  4901/239 o výmere 59 m2, parc.č. 4901/21 o výmere 997 m2,  par.č. 4901/251 o výmere 73 m2, parc.č. 4901/58 o výmere 2419 m2, parc.č. 4899/23 o výmere 4838 m2, parc.č . 4899/478 o výmere 104 m2, parc.č. 4899/479 o výmere 2616 m2, parc.č. 4899/480 o výmere   4392 m2, parc.č. 4899/481 o výmere 3863 m2, parc.č. 4901/202 o výmere 1055 m2 a parc.č. 4904/5 o výmere 304 m2 – v celkovej výmere 20.720 m/2, ktoré tvoria budúce komunikácie v lokalite 
Bernolákovo - juh.

Uznesenie č. 8/9/2008
OZ

A, neschvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 4915/44 o rozlohe 1652 m2 od fy MATE s.r.o. Žilina za cenu 1200,- Sk/m2

b/ obec s odkúpením pozemku súhlasí v cene 1,- Sk/m2 .

Uznesenie č. 8/10/2008
OZ
A, schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 307/1 o výmere 635 m2 a parc.č. 307/3 v cene  1000,- Skm2 p.
Romanovi Rajtákovi s manž. Jarmilou, Záhradná č. 77, Bernolákovo + náklady spojené s prevodom.
B,  Predaj sa uskutoční sa uskutoční na základe Zmluvy o budúcej zmluvy do 30 dní od právoplatnosti
      kolaudačného rozhodnutia na rekonštrukciu stavby prečerpávacej stanice „Gépház“, ktorej rozsah
      schváli obec.

Uznesenie č. 8/11/2008
OZ
A,  ruší uznesenie č. 3/11/2003 zo dňa 16.4.2003, ktorým schválilo predaj pozemkov parc.č. 1056/27 o výmere
198 m2 p. Elemírovi Somíkovi s manž. Máriou, bytom Topoľový rad č. 43, Bernolákovo.
B,  schvaľuje využitie pozemkov parc.č. 1056/27, 1056/36 a 1056/14  ako výjazd z chodníka od Čiernej vody na
cestnú komunikáciu Topoľový rad.

Uznesenie č. 8/12/2008
OZ:
A, súhlasí so založením Združenia obcí Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka.
B, schvaľuje Zmluvu o založení združenia obcí Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického
chodníka.

Uznesenie č. 8/13/2008
OZ schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny na zavedenie eura v Bernolákove v zložení: Ing. Ľubomír Poór – vedúci skupiny, JUDr. Stanislav Bečica – zástupca, Ing. Matej Biskupič, Mária Nagyová a Ing. Martin Berčík.

Uznesenie č. 8/14/2008
OZ  v zmysle smerného územného plánu nesúhlasí  s vybudovaním prevádzkového areálu firmy Brantner  Slovakia s.r.o., určeného na činnosti súvisiace so zberom, triedením, skladovaním a dopravou vybraných druhov odpadov v Obci Bernolákovo

Uznesenie č. 8/15/2008
OZ berie na vedomie informáciu Ministerstva kultúry SR o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky „Archeologické nálezisko hrad Bernolákovo“.

 

V Bernolákove, 4.3.2008                                                    Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk