Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č. 7/2007
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2007.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.7/1/2007
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 8/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Uznesenie č.7/2/2007
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 9/2007 o dani z nehnuteľnosti.

Uznesenie č.7/3/2007
OZ schvaľuje Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2008 a to príjmy:  70.396 tis. Sk  a výdavky: 70.396 tis. Sk.
(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 7/4/2007
OZ berie na vedomie Správu o činnosti kultúrneho domu a obecnej knižnice za rok 2007.
(tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 7/5/2007
OZ schvaľuje časový harmonogram a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2008.

Uznesenie č. 7/6/2007
OZ schvaľuje návrh zadania Urbanistickej štúdie – Miestna komunikácia Sládkovičova odložením účinnosti podpísania Inominantnej zmluvy.

Uznesenie č. 7/7/2007
A, OZ prerokovalo žiadosť spoločnosti Brantner Slovakia  s.r.o. a vzalo na vedomie informáciu zástupcu tejto spoločnosti v uvedenej veci.
B, OZ poverilo starostu obce vybrať skupinu poslancov na návštevu už vybudovaného zberného strediska v Kremse – Rakúsko v mesiaci január 2008.
Uznesenie č. 7/8/2007
OZ berie na vedomie informáciu o príprave zriadenia Obecnej polície v Bernolákove.

 

V Bernolákove, 12.12.2007                                                  Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                                 Starosta obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk