Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č. 6/2007
z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 31. októbra 2007.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.6/1/2007
OZ:
A, berie na vedomie Urbanistickú štúdiu obytnej lokality medzi „miestnou komunikáciou Lesná a miestnou komunikáciou Jabloňová“ ako podklad pre územné konanie
B, doporučuje obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie lokality „MK Lesná a MK Jabloňová“ a jej uloženie na Stavebnom úrade v Bernolákove.

Uznesenie č.6/2/2007
OZ:
 A. b e r i e  n a  v e d o m i e :
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov č. j. A/1806-§25/2005/MEP zo dňa 4.10.2007 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Bernolákovo – zmena č.2/2007.
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmena  č.2/2007.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Bernolákovo – zmena č.2/2007.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Bernolákovo – zmena 2/2007.
3. VZN obce Bernolákovo č. 6/07 zo dňa 31.10.2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmena č.2/2007 s účinnosťou od 15.11.2007
4. S podmienkou doriešenia podpísania Inominantnej zmluvy od spol. Lidl do 10.11.2007

Uznesenie č.6/3/2007
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákove č. 7/2007 o pomenovaní novej ulice v Bernolákove a to: Borovicová

Uznesenie č.6/4/2007
OZ berie na vedomie Plnenie rozpočtu obce Bernolákovo za obdobie 1. až 9 mesiac 2007. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 6/5/2007
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2007 a to: Príjmy: 71.793 tis.Sk  a Výdavky 71.793 tis. Sk..

Uznesenie č.6/6/2007
OZ berie na vedomie  Informáciu o výsledkoch kontroly vykonanej kontrolnými orgánmi za 1. až 9. mesiac 2007.
(tvorí prílohu uznesenia)


Uznesenie č. 6/7/2007
OZ schvaľuje zriadenie „Kancelárie prvého kontaktu“ na Obecnom úrade v Bernolákove.


Uznesenie č. 6/8/2007
OZ schvaľuje   Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2003 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Uznesenie č. 6/9/2007
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Bernolákovo č. 5/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Uznesenie č . 6/10/2007
OZ: A,   berie na vedomie Informáciu o príprave osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo.
        B,  ukladá komisiám OZ predložiť návrhy a podnety do programu  prípravy osláv.
C, ukladá zástupcovi starostu obce vypracovať a predložiť na zasadnutie OZ  návrh organizačno - technického zabezpečenie  osláv.  Termín: marec 2008

Uznesenie č. 6/11/2007
OZ schvaľuje  Zásady na určenie ceny pozemkov vo vlastníctve obce Bernolákove pri ich predaji.

Uznesenie č. 6/12/2007
OZ schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2744/317 o výmere 46 m2 Jánovi Polgárovi a manželke viere bytom Nálepkova 16, Bernolákovo v 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  a Petrovi Polgárovi a manželke Michaele, bytom ul. SNP 10, Senec v 1 do bezpodielového vlastníctva manželov v cene 250,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom, čo predstavuje sumu 11.500,- Sk + náklady spojené s prevodom.


Uznesenie č. 6/13/2007
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v zmysle „Zásad na určenie ceny pozemkov vo vlastníctve obce Bernolákovo zo dňa 31.10.2007- článok III, bod č.  5“ na novovzniknutý pozemok parc. č. 2744/317 o výmere 46 m2 do kúpnej zmluvy na tento pozemok.


Uznesenie č. 6/14/2007
OZ ruší uznesenie OZ č. 20/5/2005 zo dňa 26.10.2005, ktorým schválilo kontrolné skupiny obce na vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch v obci Bernolákovo.


Uznesenie č. 6/15/2007
OZ neschvaľuje kontrolné skupiny obce na vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch v obci Bernolákovo. (tvorí prílohu uznesenia)

                                                                          
                                                                                                               

 

V Bernolákove, 31.10.2007                               Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                 Starosta obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk