Google
 
 
 
 
 


 

                                                
U Z N E S E N I E č. 5/2007
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 19. septembra 2007.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.5/1/2007
OZ berie na vedomie informáciu o zahájení školského roku na Základnej škole, Základnej umeleckej škole a Materskej škole v Bernolákove.

Uznesenie č.5/2/2007
OZ  berie  na  vedomie správu o činnosti občianskych združení pôsobiacich v obci Bernolákovo.   

Uznesenie č.5/3/2007
OZ berie na vedomie správu plnení rozpočtu obce za I. polrok 2007 (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.5/4/2007
OZ schvaľuje koncepciu využitia koryta Čiernej vody v katastri obce Bernolákovo v úseku od Potočnej po koniec Záhradnej ulice.

Uznesenie č. 5/5/2007
OZ berie na vedomie informáciu o postupe prác na budovaní hlavného kanalizačného zberača a kanalizácie v obci.

Uznesenie č.5/6/2007
OZ berie na vedomie informáciu o pripomienkovom konaní na riešenie okolia bývalej vodárenskej veže „Várdomb“ .


Uznesenie č. 5/7/2007
OZ schvaľuje   zámenu časti pozemku parc. č. 4903/53 o výmere 3m2 za časť pozemku parc. č.  4901/194 o výmere 24 m2 bez finančného vyrovnania, a to od Vladimíra Malíka, bytom Ľ. Zúbka 29, Bratislava.


Uznesenie č. 5/8/2007
OZ schvaľuje kúpu novovzniknutého pozemku parc. č. 4903/124 o výmere 407 m2 od jeho terajších vlastníkov v cene 1,- Sk/m2, pričom náklady spojené s prevodom bude znášať obec.


Uznesenie č . 5/9/2007
OZ schvaľuje  predaj novovybudovaného STL plynovodu na Komenského a Kukučínovej ulici Slovenskému plynárenskému podniku, a.s. v cene vzídenej z rokovaní medzi Obcou Bernolákovo a SPP a.s. Bratislava..

Uznesenie č. 5/10/2007
OZ schvaľuje darovanie novovybudovaného verejného vodovodu na Kalinčiakovej ulici Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava.


Uznesenie č. 5/11/2007
OZ schvaľuje darovanie novovybudovaného verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie na Kukučínovej ul., časti Komenského ul. a časti Orechovej ul. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava.

Uznesenie č. 5/12/2007
OZ schvaľuje darovanie novovybudovanej splaškovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ul. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava.


 Uznesenie č. 5/13/2007
OZ schvaľuje darovanie novovybudovaného verejného vodovodu na Strednej ulici v Bernolákove  Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava.

Uznesenie č. 5/14/2007
OZ berie na vedomie informáciu o  spôsobe financovania rekonštrukcie, prístavby a nadstavby budov a areálu Základnej školy na Komenského ul. zo štrukturálnych fondov EÚ. 


Uznesenie č. 5/15/2007
OZ schvaľuje nevyhnutnú spoluúčasť obce na tejto stavbe z rozpočtu obce až do výšky 10% z celkových realizačných nákladov.


Uznesenie č. 5/16/2007
OZ :
 a/ berie na vedomie informáciu o vybudovaní cyklotrasy Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
b/ odporúča starostovi obce v spolupráci so starostkou obce Ivanka pri Dunaji vytvoriť spoločné
združenie obcí za účelom uchádzania sa o finančné prostriedky z na  to určených fondov.
c/ schvaľuje vstup obce Bernolákovo do spoločného združenia obcí Bernolákovo-Ivánka pri Dunaji na
vybudovanie cyklotrasy.

Uznesenie č. 5/17/2007
OZ:
a/ berie na vedomie žiadosť p. Kataríny Donáthovej, Martiny Jánošíkovej, Andrey Píšovej na zachovanie nájmu
nimi poskytovaných služieb v Dome služieb na Viničnej ulici v Bernolákove
b/  berie na vedomie Výzvu občanov Bernolákova na zachovanie služieb v Dome služieb na Viničnej ulici
v Bernolákove – september 2007.

 

 

 

V Bernolákove, 19.9.2007                                          Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                     Starosta obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk