Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č. 4/2007
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 27. júna  2007.

       Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.4/1/2007
OZ berie na vedomie správu o činnosti Základnej umeleckej školy v Bernolákove.

Uznesenie č.4/2/2007
A,  berie  na  vedomie návrh na zvýšenie úrovne vzdelávania v Základnej škole v Bernolákove
B, ukladá riaditeľke základnej školy
a/  dopracovať predložený materiál o pripomienky z rokovania OZ,  konkretizáciu úloh
a postupných krokov na zvýšenie úrovne vzdelávania od školského roku 2008/2009
b/  predložiť upravený materiál „ Návrh na zvýšenie úrovne vzdelávania v Základnej škole
v Bernolákove“ od školského roku 2008/2009 spolu s konkrétnymi úlohami starostovi  obce.
Termín: do 30.9.2007

Uznesenie č.4/3/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a/  koncepciu riešenia ochrany a bezpečnosti majetku občanov a verejného poriadku v obci   pod  
názvom„Bezpečná obec Bernolákovo“
b/ zriadenie obecnej polície v súlade so schválenou koncepciou od 1.4., resp. 1.7.2008
c/ odporúča starostovi obce zabezpečiť uverejnenie koncepcie riešenia ochrany a bezpečnosti  majetku občanov 
a verejného poriadku v obci v časopise Bernolák .                                                                                           
Termín: do 31.8.2007

Uznesenie č.4/4/2007
Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e  n a  v e d o m i e :
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov č.j. A/410-§25/2007/MEP zo dňa 12.6.2007 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Bernolákovo – zmeny a doplnky č.1/2007.
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmeny a doplnky č.1/2007.
B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Bernolákovo – zmeny a doplnky č.1/2007.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Bernolákovo – zmeny a doplnky 1/2007.
3. VZN obce Bernolákovo č..4/2007 zo dňa.  27.6.2007 , ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmeny a doplnky č.1/2007

Uznesenie č. 4/5/2007
OZ berie na vedomie Urbanistickú štúdiu obytnej lokality „Poľná“, ako podklad pre územné konanie a doporučuje obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie lokality  „Poľná“ a jej uloženie na Stavebnom úrade v Bernolákove.

Uznesenie č.4/6/2007
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo č. 3/2007 o pomenovaní novej ulice v Bernolákove a to: Sacky

Uznesenie č. 4/7/2007
OZ súhlasí s trasovaním severojužného úseku D4 tak, aby viedlo podľa územného plánu hl. m. SR Bratislavy, t.j. tzv. „ nultý okruh“ a zároveň aby sa uvažovalo aj zo stredným variantom t.j. „ Rovinka – Senec –Pezinok“ a v rámci najbližšieho prerokovania zmien a doplnkov územného  plánu VUC sa tento koridor rezervoval pre budúcu komunikáciu.  

Uznesenie č. 4/8/2007
OZ berie na vedomie informáciu o postupe prác na výstavbe Penziónu POHODA v Bernolákove.

Uznesenie č . 4/9/2007
OZ schvaľuje  odkúpenie pozemku parc. č. 692/10 o výmere 134 m2  ako súčasť Športového areálu Jána Popluhára v Bernolákove od p. Miroslavy Švigárovej, bytom Hlboká 12, Bernolákovo v cene
100 Sk/m2 .

Uznesenie č. 4/10/2007
                    OZ schvaľuje predaj novovzniknutého pozemku parc. č. 5050/2 o výmere 14 m2 spoločnosti Enermont, spol. s.r.o, Hraničná 14, 827 14 Bratislava, IČO 35859423 v cene, ktorá vzíde z rokovania medzi splnomocnenými pracovníkmi žiadateľa a starostom obce s tým, že žiadateľ bude hradiť všetky náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 4/11/2007
OZ berie na vedomie informáciu o zahájení výstavby hlavného kanalizačného zberača.

Uznesenie č. 4/12/2007
OZ berie na vedomie  informáciu o pripravovanej investičnej činnosti spoločnosti LIDL SR, v.o.s. sídlom Púchovská 12, Nemšová s tým, aby bol dodržaný princíp predkladania nových lokalít v zmysle uznesenia OZ č. 22/10/2006 zo dňa 8.3.2006.

Uznesenie č. 4/13/2007
OZ berie na vedomie informáciu o programe na hody v obci Bernolákovo.

 

V Bernolákove, 27.6.2007                                              Ing. Ľubomír  P o ó r
                                                                                                 Starosta obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk