Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č.3/2007
z riadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2007
.

Obecné zastupitežstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.3/1/2007
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za rok 2006. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.3/2/2007
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o hospodárení obce za rok 2006. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.3/3/2007
OZ berie na vedomie správu auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006. (tvorí prílohu uznesenia).

Uznesenie č.3/4/2007
OZ schvažuje „Záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2006“. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č. 3/5/2007
Obecné zastupitežstvo:
a/ berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2006.(tvorí prílohu uznesenia)
b/schvažuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2007. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.3/6/2007
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrrok 2007.


Uznesenie č. 3/7/2007
Obecné zastupitežstvo:
a/ berie na vedomie informáciu o optimalizácii sieti stredných škôl v Bratislavskom kraji.
b/ nesúhlasí so zlúčením SPoPŠ v Bernolákove so SPŠ Ivánka pri Dunaji.
c/ odporúča starostovi obce v spolupráci s riaditežom školy naďalej rokova s vedením BSK o ďalšom ponechaní SPoPŠ v Bernolákove.


Uznesenie č. 3/8/2007
OZ schvažuje VZN č. 1/2007 obce Bernolákovo, ktorým ruší ulice v Bernolákove a to: Broskyňovú a Stromovú.


Uznesenie č . 3/9/2007
OZ schvažuje VZN č. 2/2007 obce Bernolákovo o pomenovaní nových ulíc v Bernolákove a to: Marhužová, Broskyňová, Brusnicová, Šípková, Čučoriedková a Malinová.


Uznesenie č. 3/10/2007
OZ neschvažuje predaj pozemku parc.č. 2747/54 o výmere 30 m2 p. Petrovi Hammerschmiedtovi a manž. Hane, bytom Štefánikova 42, Ivánka pri Dunaji v cene 3000,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.

Uznesenie č. 3/11/2007
OZ sahuje z rokovania predaj pozemku parc.č. 1056/13 o výmere 681 m1 p. Helene Jurčovej, bytom Jesenná 8, Bratislava v cene 3000,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.


Uznesenie č. 3/12/2007 OZ schvažuje predaj pozemkov parc.č. 16/1 a16/3 o celkovej výmere 203 m2 spoločnosti Global Group a.s. Lazaretská 7, Bratislava v cene 1000,- Sk/m2 + náklady spojené s prevodom.


Uznesenie č. 3/13/2007
OZ schvažuje predaj časti pozemku parc.č. 307/1 o výmere 122 m2 p. Romanovi Rajtákovi a manž. Jarmile bytom Záhradná 77, Bernolákovo v cene 1000,- Sk/m2 + náklady spojené.


Uznesenie č. 3/14/2007
OZ schvažuje prijatie daru parc.č. 2737/91 o výmere 232 m2 od p. Magdalény Szerencsésovej, bytom Nár. oslobodenia č. 15, Bernolákovo, p. Márie Nádaždyovej, bytom Nár. oslobodenia č. 17, Bernolákovo a p. Eleny Jánošíkovej, bytom Nálepkova 33, Bernolákovo.


Uznesenie č. 3/15/2007
OZ neschvažuje výmenu pozemkov parc.č. 2791/12, 2778/4, 2793/22 a 2793/23 za obecné pozemky a preklasifikáciu tohto územia na výstavbu obytných budov.


Uznesenie č. 3/16/2007
OZ berie na vedomie informáciu o zahájení výstavby hlavného kanalizačného zberača


Uznesenie č. 3/17/2007
OZ berie na vedomie informáciu o príprave konania Dni obce, ktorú budú v dňoch 1. a 2. júna 2007.


Uznesenie č. 3/18/2007
OZ schvažuje za členku do redakčnej rady časopisu „Bernolák“ od. 1.5.2007 p. Boženu Jurčovú.


Uznesenie č. 3/19/2007
OZ schvažuje dofinancovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centrálnej časti obce Bernolákovo vo výške 5% z celkových nákladov (pričom sa bude uchádza o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu tohto projektu vo výške cca 1.100.000 Sk)

Uznesenie č. 3/20/2007
OZ schvažuje dofinancovanie rekonštrukcie, prestavby a dostavby budov a areálu Základnej školy na Komenského ulici vo výške danej podmienkami Európskeho spoločenstva pri poskytovaní dotácii v prípade, že získa na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, o ktoré sa bude uchádza.

Uznesenie č. 3/21/2007
OZ schvažuje odmenu Ing. źubomírovi Poórovi, starostovi obce za rok 2006 vo výške trojnásobku mesačného príjmu.

V Bernolákove, 25.4.2007

Ing. źubomír P o ó r
Starosta obce


 

 
 

Na tento e-mail môžete posiela svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk