Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č.2/2007
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 14. februára 2007
.

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.2/1/2007
OZ schvaľuje Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2007 a to príjmy 67.511 tis. Sk a výdavky 67.511 tis. Sk. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.2/2/2007
OZ schvaľuje Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2008-2009. (tvorí prílohu uznesenia)

Uznesenie č.2/3/2007
Obecné zastupiteľstvo
A, Ruší „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo“ zo dňa 26.6.1999 schváleného uznesením OZ.č. 4/99.
B, Schvaľuje „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo“.

Uznesenie č.2/4/2007
OZ schvaľuje „Poriadok odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií OZ na volebné obdobie r. 2006 – 2010.

Uznesenie č. 2/5/2007
Obecné zastupiteľstvo
A/ Odvoláva p. Boženu Jurčovú Juraja Senášiho a Štefana Zemánka z komisie OZ na ochranu verejného záujmu.
B/ Schvaľuje komisiu OZ na ochranu verejného záujmu v zloženie: Božena Jurčová, Milan Kúty, Ing. Marek Kolarovič, Miroslav Káčer.
C/ Schvaľuje za predsedu komisie OZ na ochranu verejného záujmu p. Boženu Jurčovú

Uznesenie č.2/6/2007
OZ schvaľuje doplnenie členov komisií OZ nasledovne:

Komisia finančná, výstavby a územného plánovania
Ing. Ján B a l l o n, Peter B a r u s, Ing. arch. Peter H a ž e r, Ing. arch. Maroš M a č a i, Ing. Rastislav P o ž á r, Juraj S e n á š i, Ing. Mikuláš S y s á k
Tajomník: Ing. Martin Berčík Zapisovateľka: Mária Nagyová

Komisia kultúry, školstva a športu
Danka D o b r o v i č o v á, Mgr. Bernardína F r i n d r i ch o v á, Milan J a k u b o v i č,
Jozef M r a v e c, Mgr. Oľga S y r o v á, Terézia V a r e č k o v á, Mgr. Mária T e r e n o v á
Tajomník: Ľubica Kuchtová Zapisovateľka: Andrea Grebečiová


Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí
Lenka B o r o š o v á, JUDr. Jozef H o l i č, Štefan Š i p o š, Ľuboš Š t i c a,
Štefan Z e m á n e k, Erika Z m e š k a l o v á
Tajomník: Júlia Hrablíková Zapisovateľka: Eva Antoniová


Uznesenie č. 2/7/2007

OZ schvaľuje
a/ Náplň činnosti komisie finančnej, výstavby a územného plánovania
b/ Náplň činnosti komisie kultúry, školstva a športu
c/ Náplň činnosti komisie verejného poriadku a sociálnych vecí


Uznesenie č. 2/8/2007
OZ schvaľuje časový a obsahový plán zasadnutí OZ na rok 2007.


Uznesenie č . 2/9/2007
OZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo.


Uznesenie č. 2/10/2007

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ darovanie stavby predĺženia vodovodu na Tabakovej ulici do majetku BVS a.s. Bratislava
b/ darovanie stavby predĺženia vodovodu na Potočnej ulici do majetku BVS a.s. Bratislava
c/ prijatie daru pozemku parc.č. 4915/43 a stavieb komunikačného systému, verejného osvetlenia a verejnej kanalizácie na tomto pozemku od stavebníka a terajšieho vlastníka, spoločnosti MATE, s.r.o. Kamenná 19, Žilina.


Uznesenie č. 2/11/2007
OZ berie na vedomie Urbanistickú štúdiu obytnej lokality Družstevná ulica, ako podklad pre územné konanie a doporučuje obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie lokality Družstevná ulica a jej uloženie na Stavebnom úrade v Bernolákove.



V Bernolákove, 14.02.2007

Ing. Ľubomír P o ó r
Starosta obce


Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk