Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č. 1/2007
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 20.decembra 2006.

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.1/1/2006
A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Poór zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
JUDr Stanislav Bečica
Ing. Matej Biskupič
Mgr. Katarína Buzgovičová
Helena Černayová
Božena Jurčová
Miroslav Káčer
Ing. Marek Kolarovič
Milan Kúty
Mgr. Iva Pipíšková
Darina Švardová
Vladimír Švrček

Uznesenie č.1/2/2006
Obecné zastupiteľstvo
z v o l i l o

1. mandátovú komisiu v zložení Božena Jurčová, Ing. Marek Kolarovič, Vladimír Švrček
2. návrhovú komisiu v zložení Ing. Matej Biskupič, Miroslav Káčer, Darina Švardová

Uznesenie č.1/3/2006
Obecné zastupiteľstvo
A. z r i a ď u j e

komisie obecného zastupiteľstva a to:
1. Komisiu finančnú, výstavby a územného plánovania
2. Komisiu kultúry, školstva a športu
3. Komisiu verejného poriadku a sociálnych vecí

B. n e z r i a ď u j e
obecnú radu

Uznesenie č.1/4/2006
Obecné zastupiteľstvo
v o l í

1. zástupcu starostu uvoľneného pre výkon funkcie: JUDr. Stanislav Bečica
2. predsedu komisie finančnej, výstavby a územného plánovania: Ing. Matej Biskupič členov komisie a to poslancov : Milan Kúty, Darina Švardová

3. predsedu komisie kultúry, školstva a športu: Helena Černayová
členov komisie a to poslancov: Ing. Marek Kolarovič, Mgr. Katarína Buzgovičová,
Miroslav Káčer
4. predsedu komisie verejného poriadku a sociálnych vecí: Božena Jurčová
členov komisie za poslancov: Mgr. Iva Pipíšková, Vladimír Švrček


Uznesenie č. 1/5/2006

Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e

1. plat starostu obce vo výške 48 tis. Sk a 20 % mesačnú odmenu
2. náplň činnosti zástupcu starostu obce
3. plat zástupcu starostu obce vo výške 80 % mesačného platu a odmeny starostu obce
4. zástupcov sobášiacich v zložení JUDr. Stanislav Bečica, Ing. Matej Biskupič
5. rozdelenie poslaneckých obvodov /ulíc/ pre jednotlivých poslancov /príloha/


Uznesenie č.1/6/2006
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á

1. predsedom komisií predložiť návrhy na doplnenie členov komisií z radov odborníkov
do 19.1.2007.
2. vykonať prvé zasadnutie komisií OZ do 19.1.2007.V Bernolákove, 20.12.2006

Ing. Ľubomír P o ó r
Starosta obce


Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk