Google
 
 
 
 
 

Uznesenia

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo  zo dňa

12. júna 2002.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:   

 

Uznesenie č. 19/1/2002

Berie na vedomie zloženie sľubu poslanca p. Ing. Antona Zrnčíka, so zaradením do komisie Výstavby, dopravy a ŽP OZ.

 

Uznesenie č. 19/2/2002

Berie na vedomie zloženie sľubu poslanca  p. Ľubomíra Baďuru, so zaradením do komisie Verejného poriadku a obchodu OZ.

 

Uznesenie č. 19/3/2002

Berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2002.

 

Uznesenie č. 19/4/2002

Schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 4915/48 o výmere 52 m2 pre SPP a.s. za úradnú cenu.

 

Uznesenie č. 19/5/2002

Schvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 15/1 vo výmere 1115 m2 odčlenenej z tejto parcely GP pre Global Group a.s. Bratislava  za 77,- Sk/m2.

 

Uznesenie č. 19/6/2002

Schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 2741/336 o výmere 134 m2 od p. Vladimíra Vongreja, Štúrova ul. Bernolákovo  za úradnú cenu.

 

Uznesenie č. 19/7/2002

Schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 2741/335, diel 1 o výmere 3 m2 od Štefana Horvátha s manž. bytom M.C. Sklodovskej 19, Bratislava za cenu 3000,- Sk.

 

Uznesenie č. 19/8/2002

Schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 4887/73 o výmere 116 m2od p. Jána Jezberu, Obilná5, Bernolákovo za úradnú cenu.

 

Uznesenie č. 19/9/2002

A/ Berie na vedomie stanovisko Krajského úradu v Bratislave, Odbor životného prostredia zn. W/2002/394 Zlm zo dňa 11.6.2002 k Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu obce Bernolákovo.

 

 B/ Schvaľuje návrh územného plánu obce Bernolákovo v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorého spracovateľom je Ing.arch. Jaroslav Lalík, Bratislava.

C/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 obce Bernolákovo, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu Bernolákovo, ktorá bola schválená uznesením č. 7/95 zo dňa 13.12.1995.

 

D/ Obecné zastupiteľstvo vydáva pokyn zapracovať Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 19/10/2002

Schvaľuje kandidátov na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava III a to: p. Paulínu Poórovú, bytom Hlboká 28, Bernolákovo, Martu Kockovú, bytom Poľovnícka 26, Bernolákovo a  Adelu Dreninovú, bytom Tabaková 8, Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 19/11/2002

Schvaľuje riešenie odkanalizovania obce Bernolákovo rekonštrukciou a rozšírením jestvujúcej čističky odpadových vôd.

 

Uznesenie č. 19/12/2002

Doporučuje starostovi obce rokovať so zainteresovanými o rekonštrukcii a rozšírení jestvujúcej ČOV a o možných formách finančnej účasti obce na realizácii rekonštrukcie.

 

Uznesenie č. 19/13/2002

Schvaľuje Trhový poriadok obce Bernolákovo pre konanie miestnych hodov v roku 2002.                                    

Dňa 12.6.2002

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk