Google
 
 
 
 
 

Uznesenia

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo  zo dňa

27. februára 2002.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

Uznesenie č. 18/1/2002

Berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca: p. Želmíra Ferková,   p. Ing. Ondrej Kocmunda, p. Mgr. Ján Trubač                                                                                     

Uznesenie č. 18/2/2002

 

Berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce na rok 2001.

 

Uznesenie č. 18/3/2002

 

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole hospodárenia obce za rok 2001.

 

Uznesenie č. 18/4/2002

 

Schvaľuje záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2001.

 

Uznesenie č. 18/5/2002

 

Schvaľuje predaj pozemku parc.č. 754/2 o výmere 36 m2 užívateľom tohto pozemku p. Monike Poórovej r.č. 365502/704, Monike Poórovej r.č. 616120/6865, Ing. Daniele Poórovej a Beáte Poórovej, všetci bytom Hlboká 34A, Bernolákovo, za úradnú cenu + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 18/6/2002

 

Schvaľuje predaj pozemku p.č. 2744/280 o výmere 38 m2 p. Štefanovi Kútymu s manž. Alžbetou, Hlinkova ul. 29, Bernolákovo za úradnú cenu + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 18/7/2002

 

Schvaľuje predaj pozemkov  p.č. 147/1 diel 9 o výmere 156 m2, p.č. 147/2 diel 11 o výmere 29 m2, p.č. 148/1 diel 10 o výmere 63 m2 p. Jánovi Navarovi s manž. Annou, Hlavná 52, Bernolákovo za úradnú cenu + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 18/8/2002

 

Schvaľuje predaj pozemku p.č. 2739/115 o výmere 3609 m2  fy Dózateam s.r.o., Štefánikova 13, Ivánka pri Dunaji v cene 200,- Sk/m2.

 

Uznesenie č. 18/9/2002

 

Schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov obce Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 18/10/2002

 

Schvaľuje Platový poriadok zamestnancov obce Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 18/11/2002

 

A/  Ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo č. 15/4/2001 a splnomocňuje  

      starostu obce Bernolákovo uzavrieť so spol. GLOBALGROUP a.s. Bratislava dohodu 

      o zrušení Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 17.8. 2001.

 

B/  Schvaľuje uzavretie Dohody o skončení nájmu kaštieľa a súvisiacich nehnuteľností v obci 

      Bernolákovo a o mimo súdnom vysporiadaní vzájomných záväzkov a späť vzatí návrhov na 

      začatie súdnych konaní medzi obcou Bernolákovo a spoločnosťou HUMA 90 s.r.o. 

      Klobučnícka 7, Bratislava.

 

C/  Schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Bernolákova a to:

      parc.č. 1    o výmere 1 834 m2 – zastavané plochy  a nehnuteľnosť súpisné číslo 1

      parc.č. 4/8 o výmere 22 512 m2 – ostatné plochy-parcela je odčlenená z parcele č. 4/1

                                                    geometrickým plánom na odčlenenie parc.č. 4/8 zo dňa

                                                    15.02.2002, číslo 160/2002

      parc.č. 9    o výmere 730 m2 – zastavané plochy  a nehnuteľnosť súpisné číslo 2

      parc.č. 10  o výmere 230 m2 – zastavané plochy

      parc.č. 11  o výmere 194 m2 – zastavané plochy a nehnuteľnosť súpisné číslo 4

      parc.č. 12  o výmere 950 m2 – zastavané plochy a nehnuteľnosť súpisné číslo 5

 

      pre RTC CREDIT kom. spol. Nevädzová č. 8, Bratislava za cenu 22.000.000,- Sk.

 

D/  Schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Bernolákovo a to:

      parc.č. 3   o výmere 1626 m2 – zastavané plochy

      parc.č. 4/1 o výmere 172 143 m2 – ostatné plochy

      parc.č. 4/3 o výmere 600 m2 – vodné plochy

 

      pre GOLF CLUB Bratislava-Bernolákovo a.s., Klobučnícka 7,  Bratislava za cenu  

      12.000.000,- Sk za podmienok dohodnutých v Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej  

      zmluvy.

 

E/  Schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti:

     parc.č. 3 o výmere 1626 m2 – zastavané plochy

     parc.č. 4/1 o výmere 172 143 m2 – ostatné plochy

     parc.č. 4/3 o výmere 600 m2 – vodné plochy

     s GOLF CLUB Bratislava – Bernolákovo a.s., Klobučnícka 7, Bratislava na dobu určitú do  

     1.9.2006 za cenu 500.000,- Sk za rok.

F/  Schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Bernolákovo a to:

      parc. č. 4800/10                       o výmere  1 694 m2                 ostatné plochy

      parc. č. 4800/12                       o výmere  5 859 m2                 orná pôda

      parc. č. 4800/30                       o výmere  1 031 m2                 ostatné plochy

      parc. č. 4800/31                       o výmere     524 m2                 zastavané plochy

      parc. č. 4800/32                       o výmere  1 409 m2                 ostatné plochy

      parc. č. 4806                           o výmere  9 698 m2                        ostatné plochy

      parc. č. 4807/1             o výmere  1 016 m2                 zastavané plochy

      parc. č. 4807/2             o výmere  1 510 m2                 zastavané plochy

 

      pre GOLF CLUB Bratislava  - Bernolákovo a.s. Klobučnícka 7, Bratislava

      za cenu 159.187,- Sk.

G/  Schvaľuje záväzok obce Bernolákovo, že v prípade ak užívatelia, resp. domnelí vlastníci

      časti pozemkov v lokalite Horný dvor parc.č. 4800/20 a 4800/25 budú potvrdení ako

      vlastníci k častiam týchto pozemkov a preukážu túto skutočnosť listami vlastníctva (k

      parcelám registra “C“) obec Bernolákovo na základe ich žiadosti tieto ich pozemky zamení

      za stavebné pozemky vo vlastníctve obce v katastrálnom území Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 18/12/2002

 

Prerokovalo Petíciu občanov z Mostovej ulice v Bernolákove a potvrdzuje výstavbu sociálnych bytov.

 

Uznesenie č. 18/13/2002

 

Berie na vedomie zloženie sľubu poslanca pána Rastislava Požára.

Dňa 27.2.2002

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk