Google
 
 
 
 
 

Uznesenia

zo 17. zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Bernolákovo, zo dňa 12.12.2001

 

Obecné zastupitežstvo na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

Uznesenie č. 17/1/2001

Schvažuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 obce Bernolákovo o dani z nehnutežnosti na rok 2002.

 

Uznesenie č. 17/2/2001

Schvažuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 obce Bernolákovo o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

 

Uznesenie č. 17/3/2001

Schvažuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2001 obce Bernolákovo o miestnych poplatkoch na rok 2002.

 

Uznesenie č. 17/4/2001

Schvažuje Trhový poriadok pre konanie príležitostných vianočných trhov v termíne od 15.12.2001 do 1.1.2002.

 

Uznesenie č. 17/5/2001

Schvažuje Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2002 - Príjmy spolu 22.350 tis. Sk - Výdavky spolu 22.350 tis. Sk..

 

Uznesenie č. 17/6/2001

Schvažuje plat starostu obce Bernolákovo Ing. źubomírovi Poórovi.

Uznesenie č. 17/7/2001

           Schvažuje  predaj pozemkov parc.č. 1056/38 o výmere 21 m2, 1056/2 o výmere 352 

           m2 a 1056/68 o výmere 23 m2 p. Jozefovi Kopeckému s manž. Martou, bytom

           Topožový rad 21, Bernolákovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 t.j. za 59.400,- Sk +

           náklady spojené s prevodom.

 

  Uznesenie č. 17/8/2001

Schvažuje predaj pozemku parc.č. 2747/17 o výmere 21 m2 a 2747/94 o výmere 9 m2 - Milanovi Maárovi, Hlavná 123, Bernolákovo v celkovej cene 2.100,- Sk + náklady spojenés prevodom.

 

Uznesenie č. 17/9/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/18 o výmere 20 m2 a 2747/96 o výmere 10 m2 - Ludovítovi Kebisovi a manž.Eve, Družstevná 7, Bernolákovo v celkovej cene 2.030,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/10/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/19 o výmere 22 m2 a 2747/96 o výmere 10 m2 - źudovítovi Jankovičovi a manž. Viere, Hlavná 117, Bernolákovo, v celkovej cene 2.240,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/11/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/20 o výmere 21 m2 a 2747/75 o výmere 10 m2 - Stanislavovi Kastlovi a manželke Lívii, Hlavná 123, Bernolákovo, v celkovej cene 2.170,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/12/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/22 o výmere 22 m2 a 2747/77 o výmere 10 m2  - Ladislavovi Hlubíkovi a manž. Helene, Hlavná 119, Bernolákovo  v celkovej cene 2.240,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/13/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/21 o výmere 21 m2 a 2747/76 o výmere 9 m2 - Dušanovi Tesárovi a manželke Daniele, Hlavná 121, Bernolákovo, v celkovej cene 2.100,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

 

Uznesenie č. 17/14/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/23 o výmere 22 m2 a 2747/78 o výmere 10 m2 - Jánovi Podolinskému a manž. Drahoslave, Hlavná 119, Bernolákovo  v celkovej cene 2.240,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/15/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/24 o výmere 22 m2 a 2747/79 o výmere 10 m2 Miroslavovi Szalayovi a manž. Daniele, Hlavná 121, Bernolákovo, v celkovej cene 2.240,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/16/2001

Schvažuje  predaj pozemku parc.č. 2747/25 o výmere 21 m2 Terézii Hanicovej, Hlavná 119, Bernolákovo v celkovej cene 1.470,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/17/2001

Schvažuje predaj pozemku parc. č. 2747/26 o výmere 23 m2 - Jozefovi Dolníkovi a manž. Terézii, Hlavná 123, Bernolákovo v celkovej cene 1.610,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/18/2001

Schvažuje predaj pozemku parc.č. 2747/27 o výmere 23 m2 Alojzovi Vrbovskému a manž. Márii, Hlavná 121, Bernolákovo v celkovej cene 1.610,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/19/2001

Schvažuje predaj pozemku parc.č. 2747/28 o výmere 23 m2 Danielovi Jakúbekovi a manž. Irme, Hlavná 117, Bernolákovo, v celkovej cene 1.610,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/20/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/30 o výmere 23 m2 a 2747/68 o výmere 8 m2 Viere Huylássiovej, Hlaváčikova 24, Bratislava v celkovej cene 2.100,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/21/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2747/29 o výmere 23 m2 a 2747/67 o výmere 8 m2 - Vilme Gécovej , Nálepkova 2, Bernolákovo v celkovej cene 2.170,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/22/2001

Schvažuje predaj pozemkov p.č. 2747/31 o výmere 22 m2 a 2747/69 o výmere 8 m2 - Štefanovi Babulíkovi a manž. Alžbete, Družstevná 32, Bernolákovo v celkovej cene 2.100,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/23/2001

Schvažuje predaj pozemkov  parc.č. 2747/32 o výmere 23 m2 a 2747/92 o výmere 8 m2 Jozefovi Satúrymu a manž. Márii, Nálepkova 2, Bernolákovo v celkovej cene 2.170,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/24/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2276/314 v celosti a poz. p.č. 2776/317 v 1/14 -ine - Jarmile Fialovej a manž. Stanislavovi, Družstevná 14, Bernolákovo v celkovej cene 8.339,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/25/2001

Schvažuje predaj pozemkov p.č. 2276/315 v celosti a pozemok p.č. 2276/317 v 1/14-ine Márii Jurčovej, Družstevná 18, Bernolákovo v celkovej cene 8.339,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/26/2001

Schvažuje predaj pozemkov parc.č. 2276/316 v celosti a poz. parc.č. 2276/317 v 1/14-ine Rudolfovi Frindrichovi a manž. Irme, Družstevná 12, Bernolákovo v celkovej cene 8.339,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

Uznesenie č. 17/27/2001

Schvažuje zámenu pozemkov  vo vlastníctve Ing. Zoje Biskupičovej parc.č. 731/4, diel 79 a 81, poz. parc.č. 731/6, diel 83 a poz. p.č. 731/7, diel 77 o celkovej výmere 94 m2, za pozemky vo vlastníctve obce parc.č. 1056/1, diel 37 a parc.č. 1568/48 o výmere 94 m2 a predaj  časti obecného pozemku parc.č. 1568/48 o výmere 50 m2 za cenu 150,- Sk/m2, t.j. za celkovú cenu 7.500,- Sk + náklady spojené s prevodom Ing. Zoje Biskupičovej, bytom Družstevná 18, Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 17/28/2001

Schvažuje predaj časti obecného pozemku o výmere 778 m2 (diel 2) odčleneného geometrickým plánom č. 1442/2001 z parc.č. 2650/10 JUDr. Ivanovi Kičikolevovi, Svetlá 7, Bratislava za cenu 54.460,-  Sk.

 

Uznesenie č. 17/29/2001

Schvažuje predaj podielov obce Bernolákovo na pozemkových nehnutežnostiach vedených na Katastrálnom odbore, Okresného úradu v Senci na Vložke č. 1755 a to podiel zo spoločného pasienka vo vežkosti 4/2184 dielov z 1/3-ny z Vložky č. 1 a podiel zo spoločného lesa vo vežkosti 4/2184 dielov z 1/3-ny z Vložky č. 2 za kúpnu cenu vo výške 1,- Sk pre Fridricha Kováča a manž. Heleny, Záhradná 44, Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 17/30/2001

Schvažuje podporu návrhu Združenia miest a obci Slovenska, region JE Jaslovské Bohunice  týkajúci sa "Výzvy Vláde SR ohžadom privatizácie strategických podnikov" zo dňa 22. októbra 2001.

 

Uznesenie č. 17/31/2001

            Schvažuje postup a podmienky pre uzavretie mimo súdnej dohody so spol. HUMA 90

            s.r.o. ohžadom vysporiadania nájomných, finančných a právnych vzahov kaštieža

            s parkom a súvisiacich a susediacich nehnutežnosti.

 

Uznesenie č. 17/32/2001

            Schvažuje doplnenie ulíc do poslaneckých obvodov poslancom OZ a to Ing. Matejovi Biskupičovi ul. Plemenársku, Františkovi Kolarovičovi ul. Rezedovú, Púpavovú, Stromovú, Šalviovú a vypúša sa z jeho obvodu ul. Hrušková, Karolovi Slobodovi ul. Hruškovú, Ing. Róbertovi Prášilovi ul. Krátku, Strednú, Mgr. Ive Pipíškovej ul. Seneckú cestu, Milanovi Kútymu ul. Kvetnú a Miroslavovi Káčerovi ul. Slivkovú, Višňovú, Broskyňovú.

 

Uznesenie č. 17/33/2001

Ruší Uznesenie OZ č. 14 bod B/5 zo dňa 18. apríla 2001.

 

Dňa 13.12.2001

Ing. źubomír P o ó r

starosta obce

 

Spä


 

 
 

Na tento e-mail môžete posiela svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk