Google
 
 
 
 
 

Uznesenia

zo 16. zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Bernolákovo,

zo dňa 26.9.2001

Obecné zastupitežstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

Uznesenie č. 16/1/2001

  Berie na vedomie návrh komisie na výber kupujúceho pozemku pre výstavbu bytového domu na parc.č. 2747/39 kat. úz. Bernolákovo – firmu DASPRO s.r.o. Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 16/2/2001

 Schvažuje zmenu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2001 a to:

Príjmy:  22 401 tis. Sk

Kapitálové výdavky:    2 850 tis. Sk

Bežné výdavky:   16 551 tis. Sk

Výdavky spolu:   19 401 tis. Sk

 

Uznesenie č. 16/3/2001

 Schvažuje predaj rodinného domu s.č. 309, parc.č. 293/14 o výmere 54 m2 zast. plocha a pozemok parc.č. 293/15 o výmere 143 m2 – zast. plocha (dvor) pánovi Michalovi Sklenicovi, Vršky č. 11, Bernolákovo za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

 

Uznesenie č. 16/4/2001

 Schvažuje predaj prebytočných a neupotrebitežných dopravných prostriedkov a mechanizmov spol. MK TRANS s.r.o. Bratislava a to: AVIA A 30 K, SUB, MP 13-1 za cenu 28.096,- Sk, AVIA A 30 L + ZČ 0801 za cenu 21.589,- Sk, ŠKODA 1203 M BUS 4 dv. Combi za cenu 17.550,- Sk a Univerzálny nakladač UNC 060 za cenu 31.500,- Sk. 

 

Uznesenie č. 16/5/2001

 Schvažuje Požiarny poriadok obce Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 16/6/2001

 Schvažuje kúpu 2/3 vlastníckeho podielu pozemkov parc.č. 694 o výmere 4226 m2, parc.č. 695 o výmere 363 m2 a parc.č. 696/11 o výmere 521 m2 za cenu 70,- Sk za 1 m2 od spoluvlastníkov panie Márie Baloghovej, r.č. 346208/955  a pána Aladára Balogha, r.č. 420505/151 obaja bytom Chorvátska 12, Bratislava.

 

 

Uznesenie č. 16/7/2001

 Schvažuje predaj pozemku pre výstavbu bytového domu v kat. úz. Bernolákovo parc.č. 2747/39 o výmere 907 m2 fy DASPRO spol. s.r.o. Bernolákovo za cenu 1000,- Sk za 1 m2 schválenú Uznesením č. 14/2001 dňa 18.4.2001.

 

Uznesenie č. 16/8/2001

 Schvažuje umiestnenie detského ihriska na prižahlom pozemku bytových domov na Hlavnej ulici v Bernolákove.

 

Uznesenie č. 16/9/2001

  Ruší v Uznesení č. 13/2001 zo dňa 21.2.2001 bod C/2.A – Predaj pozemku parc.č. 2772/8 o výmere 458 m2 p. PhDr. Jozefíne Kassayovej, Haanova 40, Bratislava.

 

Uznesenie č. 16/10/2001

 Berie na vedomie list obyvatežov bytoviek na Hlavnej ul. č. 117,119, 121, 123 v Bernolákove.

Dňa 27.9.2001

Ing. źubomír P o ó r

starosta obce

Spä

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posiela svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk