Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 15/2001

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa 

 27. júna 2001.

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

 

 

Uznesenie č. 15/1/2001

 Neschvaľuje návrh poslanca Kolaroviča na vyhlásenie obecného referenda k odpredajú Kaštieľa a súvisiacich nehnuteľností v obci Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 15/2/2001

 Neakceptuje ponuku Landmark spol. s.r.o. Prešov na kúpu historického kaštieľa v obci Bernolákovo.

 

Uznesenie č. 15/3/2001

 Neschvaľuje návrh HUMA 90 spol. s.r.o. Bratislava na uzavretie dohody o mimosúdnom vysporiadaní sporov medzi obcou Bernolákovo a obchodnou spoločnosťou HUMA 90 s.r.o. Bratislava v zmysle bodu 5.2 „Ponuky na kúpu kaštieľa a súvisiacich nehnuteľnosti potrebných pre realizáciu podnikateľského projektu zo dňa 31.5.2001.

 Neschvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností pre kupujúceho Golf-Club Bratislava Bernolákovo a.s. špecifikovaných v bode 2.1 a 2.2 spoločnej ponuky HUMA 90 s.r.o. Bratislava a GOLF CLUB Bratislava Bernolákovo a.s. na kúpu kaštieľa a súvisiacich nehnuteľnosti v obci Bernolákovo potrebných pre realizáciu podnikateľského projektu zo dňa 31.5.2001.

 

Uznesenie č. 15/4/2001

  Schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľnosti v katastrálnom území Bernolákovo pre GLOBAL GROUP a.s. Bratislava v zmysle ponuky na odkúpenie kaštieľa a súvisiacich nehnuteľnosti v obci Bernolákovo zo dňa 5. júna 2001 a to:

Budova s.č. 1 na parc.č. 1 (kaštieľ

Budova s.č. 2 na parc.č. 9

Budova s.č. 4 na parc.č. 11

Budova s.č. 5 na parc.č. 12

Pozemok parc.č. 1 – zastavaná plocha o výmere 1834 m2

Pozemok parc.č. 9 – zastavaná plocha o výmere 730 m2

Pozemok parc.č. 10 – zastavaná plocha o výmere 230 m2

Pozemok parc.č. 11 – zastavaná plocha o výmere 194 m2

Pozemok parc.č. 12 – zastavaná plocha o výmere 950 m2

Časť pozemku z parc.č. 4/1 – ostatné plochy o výmere 34.400 m2 špecifikovaného v grafickej časti ponuky na odkúpenie kaštieľa a súvisiacich nehnuteľnosti zo dňa 5. júna 2001. za celkovú cenu 25.000.000,- Sk + 1.000.000,- Sk vecné plnenie podľa uvedenej ponuky s tým, že kúpná zmluva na predmetné nehnuteľnosti bude uzavretá po skončení nájmu a vyprataní nájomcu HUMA 90 s.r.o. Bratislava.

 

Uznesenie č. 15/5/2001

   Schvaľuje kapitálovú účasť obce Bernolákovo vo výške 10 % z kúpnej ceny kaštieľa a súvisiacich nehnuteľnosti v obci Bernolákovo t.j. 2.500.000,- Sk v aktivitách GLOBAL GROUP a.s. Bratislava, ktoré sa viažu na predmet kúpy podľa uznesenie OZ č. 15/4/2001.

 

Uznesenie č. 15/6/2001

  Schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 4915/51 o výmere 48 m2 Slovenskému plynárenskému priemyslu Bratislava š.p. za úradnú cenu na vybudovanie regulačnej stanice plynu.

 

Uznesenie č. 15/7/2001

  Schvaľuje predaj obecného pozemku prc.č. 2776/351 vo výmere 95 m2 p. Ing. Dušanovi Bednárovi za úradnú cenu.

 

Uznesenie č. 15/8/2001

  Schvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 444/36 vo výmere 40 m2 p. Želmíre Ferkovej, Hlavná 36, Bernolákovo za 1,- Sk.

 

Uznesenie č. 15/9/2001

  Schvaľuje predaj obecných pozemkov okolo bytových domov na Družstevnej a Hlavnej ul. v Bernolákove, špecifikovaných v geometrických plánoch do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov jednotlivých domov v podieloch prislúchajúcich podlahovej ploche jednotlivých bytov ak o to požiada min. 75 % vlastníkov bytov každého jednotlivého domu za úradnú cenu.

 

Uznesenie č. 15/10/2001

  Schvaľuje rozsah úpravy územného plánu obce Bernolákovo, podľa predloženého návrhu komisie Výstavby, dopravy a životného prostredia OZ.

 

Uznesenie č. 15/11/2001

 Schvaľuje p. Andreu Grebečiovú za členku komisie školstva, kultúry a športu OZ.

 

Uznesenie č. 15/12/2001

  Berie na vedomie sťažnosť občanov bývajúcich v bytových domoch na Hlavnej ul. č. 117/119/121/123 ohľadom predaja pozemku na vybudovanie bytového domu.

Uznesenie č. 15/13/2001

  Berie na vedomie prerušenie činnosti výberovej komisie OZ na výber záujemcu o odpredaj pozemku na výstavbu bytového domu na Viničnej ul. do doby úpravy územného plánu.

 

Uznesenie č. 15/14/2001

  Vyslovuje nesúhlas s presťahovaním Detského domova „Nádej“ na Trnavskej ulici č. 62, Bernolákovo do Bratislava a s umiestnením Domu sociálnych služieb pre dospelých z Veľkého Bielu.

 

Uznesenie č. 15/15/2001

  Doporučuje starostovi obce informovať príslušné orgány a inštitúcie o nesúhlasnom stanovisko OZ ohľadom presťahovania detského domova „Nádej“ v Bernolákove do Bratislavy.

 

 

 

Dňa 27.6.2001   

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk