Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 14/2001

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa 18. apríla 2001.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Berie na vedomie:

 

  1. Správu o plnení rozpočtu obce Bernolákovo za I. Q 2001.

 

  1. Informáciu o riešení vzťahov a nárokov spol. HUMA 90 spol. s.r.o. Bratislava ohľadom areálu kaštieľa a súvisiacich nehnuteľností.

 

 

B/ Schvaľuje:

 

1.      Navrhnutý spôsob a postup rekonštrukcie verejného osvetlenia a model jeho financovania s postupným splácaním realizovaných prác počas 5 rokov.

 

2.      Zámenu obecného pozemku parc.č. 1840/34 – orná pôda o výmere 700 m2 za pozemok p. Ľ. Tokošovej parc.č. 2650/10 – orná pôda o výmere 8125 m2. 

 

 

3.      Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 2650/10 medzi Obcou Bernolákovo a PD Chorvátsky Grob – Bernolákovo na dobu 6 rokov s tým, že nájomné bude dohodnuté vo výške 15 % podielu z tržieb ťažby štrkov počas celého obdobia ťažby.

 

4.      Darovaciu zmluvu, ktorou Pozemkové spoločenstvo lesa v Bernolákove daruje do vlastníctva obce Bernolákovo pozemok parc.č. 431 – pasienok o výmere 223 m2 zapísanú na Vložke 1, kat. úz. Bernolákovo za účelom vybudovania bytových buniek pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva obce.

 

 

5.      Darovaciu zmluvu, ktorou obec Bernolákovo daruje Pozemkovému spoločenstvu lesa v Bernolákove (resp. spoločenstvom určenému spoluvlastníkovi) podiel obce Bernolákovo na spoločnom majetku vedenom na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Senci na vložke č. 1755 a to podiel zo spoločného pasienka vo veľkosti 4/2184 dielov z 1/3-ny z Vložky 1 o výmere cca 205 m2 a podiel zo spoločného lesa vo veľkosti 4/2182 dielov z 1/3-ny z Vložky 2 o výmere cca 309 m2.

 

6.      Uzavretie darovacej zmluvy so spoločnosťou STAVMAX s.r.o. Senec na vodovodné rady na Trnavskej, Púpavovej, Rezedovej, Šalviovej a Nevädzovej ul. v Bernolákove v cene 988.630,- Sk.

 

 

7.      Zastavovaciu - urbanistickú štúdiu Výstavba rodinných domov, Bernolákovo „Predĺženie Poľnej ulice  pre výstavbu rodinných domov“, spracovanú Ing. arch. Miroslavom Plačkom z januára 2001.

 

8.      Predaj obecných pozemkov:

 

A, Predaj časti obecného pozemku parc.č. 2739/14 o výmere 247 m2  za 70,- Sk/m2 a časť pozemku o výmere 1531 m2 za 250- SK/m2 t.j. za celkovú cenu 400.040,- Sk Kovodružstvo, Galvaniho 6, Bratislava.

 

B, Predaj pozemku parc.č. 444/35, diel 1 o výmere 28 m2 Ing. Miroslavovi Weizerovi, Topoľčianska 12, Bratislava za úradnú cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady spojené s prevodom.

 

C, Predaj pozemku p.č. 2744/278 o výmere 102 m2 Milanovi Kútymu s manž., Hlinkova 7, Bernolákovo za úradnú cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady spojené s prevodom.

 

D, Predaj pozemkov p.č. 757/21 o výmere 120 m2 a poz. p.č. 757/58 o výmere 132 m2 Ondrejovi Stašiakovi s manž. Tabakova 21, Bernolákovo v cene 100,- SK/m2, t.j. za celkovú cenu 25.200,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

E, Predaj pozemkov p.č. 757/22 o výmere 202 m2 a poz. p.č. 757/59 o výmere 132 m2 Františkovi Beníkovi s manž., Tabaková 23, Bernolákovo v cene 100,- Sk/m2 t.j. za celkovú cenu 33.400,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

F, Predaj pozemkov p.č. 759/1 o výmere 398 m2 a poz. P.č. 757/60 o výmere 132 m2 p. Eve Markusovej Tabaková 25, Bernolákovo v cene 100,-Sk/m2 t.j. za celkovú cenu 53.000,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

G, Predaj pozemkov p.č. 759/6 o výmere 143 m2 a poz. p.č.  757/61 o výmere 132 m2 Štefanovi Nagyovi s manž., Tabakova 27, Bernolákovo v cene 100,- Sk/m2 t.j. za celkovú cenu 27.500,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

H, Predaj pozemku p.č. 757/55 o výmere 46 m2 Robertovi Krammerovi s manž., Tabaková 15, Bernolákovo v cene 100,- Sk/ m2 t.j. za celkovú cenu 4.600,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

I, Predaj pozemku p.č. 757/56 o výmere 132 m2 p. Terézii Krištofičovej, Hlavná 22, Bernolákovo a Štefanovi Kysiakovi s manž. , Hlavná 22, Bernolákovo v cene 100,- Sk/m2, t.j. za celkovú cenu 13.200,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

J, Predaj pozemku p.č. 757/57 o výmere 132 m2 p. Anne Jurčovej, Tabakova 19, Bernolákovo, p. Jarmily Martinákovej, Jurigovo nám. Senec, Anne Mikušíkovej, Miletičová 23, Bratislava, Viery Sudovej, Gagarinova 20, Senec v cene 100,- Sk/m2 t.j. za celkovú cenu 13.200,- Sk + náklady spojené s prevodom

 

K, Predaj pozemku p.č. 757/62 o výmere 132 m2 p. Anne Boršovej, Tabakova 29, Bernolákovo v cene 100,- Sk/m2 t.j. za celkovú cenu 13.200,- Sk + náklady spojené s prevodom.

 

 

L, Predaj pozemku p.č. 2747/39 vo výmere potrebnej na vybudovanie bytového domu vybranému záujemcovi za cenu 1000,- Sk za 1 m2, s tým, že kupujúci vybuduje nové detské ihrisko minimálne v pôvodnom rozsahu na obcou určenom mieste v tejto lokalite.

 

 C/Ruší

 

Predchádzajúce uznesenie OZ č. 11/2000 bod A ohľadom neschválenia uzavretia darovacej zmluvy vodovodných radov na Trnavskej, Púpavovej, Rezedovej a Šalviovej ul. v Bernolákovo so STAVMAX-om spol. s.r.o. Senec.

 

D/ Určuje

 

Komisiu na posúdenie výberu kupujúceho časti pozemku p.č. 2747/39 v zložení: Ing. Štefan Káčer, Ing. Ondrej Kocmunda, Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Matej Biskupič, Milan Kúty.

 

 

 

 

Dňa 19.4.2001   

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk