Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 13/2001

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa 

21. februára 2001.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Berie na vedomie:

  1. Vzdanie sa mandátu poslankyne OZ za II. volebný okrsok p. Márii Heizerovej a nastúpenie náhradníka p. Karola Slobodu  na uprázdnený mandát.
  2. Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2000.
  3. Správu hlavného kontrolóra o kontrole hospodárenia obce za rok 2000.
  4. Informáciu o pripravovanej transformácii Vodárni a kanalizácií a o vytvorených vodárenských sústavách.

 

B/ Volí:

 p. Karola Slobodu do komisie verejného poriadku a obchodu OZ

 

C/ Schvaľuje:

1.      Záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2000.

2.      Predaj obecných pozemkov a to:

A/ Pozemok parc.č. 2772/8 o výmere 458 m2 pani PhDr. Jozefíne Kassayovej, Haanova 40, Bratislava za celkovú cenu 114.500,- Sk.

B/ Pozemky p.č. 327/2 o výmere 598 m2 a parc.č. 327/3 o výmere 182 m2  p. Zlatici Jadroňovej, Záhradná č. 59, Bernolákov za celkovú cenu 195.000,- Sk.

C/ Zámenu pozemkov parc.č. 4777/384 o výmere 75 m2 a parc.č. 4777/388 o výmere  50 m2 vo vlastníctve Donert Rudolf, Donertová Mária a Sidorová Irena bytom Strojárenská 3, Bernolákovo za obecný pozemok o výmere 126 m2 odčleneného z parc.č. 444/1 ako diel 1 a predaj časti obecného pozemku o výmere 55 m2  odčleneného z parc.č. 444/1 ako diel 6 spoluvlastníkom Donert Rudolf, Donertová Mária  a Sidorová Irena bytom Strojárenská č. 3, Bernolákovo za úradnú cenu stanovenú  znaleckým posudkom.

 

3.  Odmenu starostovi obce Bernolákovo Ing. Ľubomírovi Poórovi za rok 2000 vo výške   priemerného mesačného platu.

 

D/ Ruší

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/94 o predaji bytov a nebytových priestorov obce Bernolákovo.

 

 E/ Súhlasí

S odstúpením od Zmluvy o nájme kaštieľa a súvisiacich nehnuteľností v obci Bernolákovo zo dňa 17.6.1993 a jej dodatkov uzatvorenú s fy HUMA 90 spol. s.r.o. Bratislava.

 

 

Dňa 22.2.2001 

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk