Google
 
 
 
 
 

  Uznesenie č. 11/2000

 

 z 11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo  zo dňa 

 13. decembra 2000.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Neschvaľuje:

Zmluvu o uzavretí budúcej darovacej zmluvy vodovodných radov na Trnavskej, Púpavovej, Rezedovej a Šalviovej ul. v Bernolákove so STAVMAX-om spol. s.r.o. Senec

 

B/ Schvaľuje:

 

1.      VZN č. 4/2000 o dani z nehnuteľnosti na rok 2001.

2.      Trhový poriadok na konanie príležitostných vianočných trhov v roku 2000 v dňoch  od 14.12. do 2.1.2001.

3.      2. zmenu rozpočtu obce na rok 2000. (tvorí prílohu uznesenia)

4.      a, Predaj 2-izbového obecného bytu č. 11 – 2. posch. o výmere 52 m2 na Družstevnej ul. 

 č. 28, p. Ing. Marte Novákovej, bytom Bernolákovo, Družstevná 28 za cenu 300.000,-

 Sk.

 b, predaj obecných nehnuteľnosti a to:

-         parc.č. 758/1 o výmere 1384 m2

-         parc.č. 758/4 o výmere 120 m2 + garáž s autodieľňou súp.č. 1621

-         parc.č. 758/7 o výmere 724 m2

-         parc.č. 758/9 o výmere 22 m2 + prevádzková budova súp.č. 2603

-         parc.č. 758/10 o výmere 78 m2 + sklad súp.č. 2604

za cenu 1.800.000,- Sk p. Viole Kováčovej, Stavebniny – Staviko, 900 27  Bernolákovo.

 

 c, predaj obecného pozemku odčleneného z parc.č.4776 geometrickým plánom č.800/2000 zo dňa 4.8.2000 o výmere 18 m2 p. Richardovi Čajkovičovi, Svätoplukova 15, Bernolákovo za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 130,-Sk s tým, že kupujúci uhradí obci náklady za znalecký posudok vo výške 1.400,- Sk a náklady za spracovanie kúpnej zmluvy vo výške 1.500,- Sk.

 

 d, predaj časti obecného pozemku parc.č. 444/1 odčlenených geometrickým plánom č. 1251/2000 v celkovej výmere 250 m2 za celkovú cenu 62.500,- Sk p. Štefánii Ábelovej, Mostová č. 5, Bernolákovo s tým, že kupujúci na vlastné náklady premiestni plot, bránu, plyn. prípojku a iné zariadenie na hranicu odkúpeného pozemku a vytvorí tak prístup pre parc. č. 441/9 a uhradí obci náklady na geometrický plán a znalecký posudok.

 

 e, predaj a zámenu  pozemkov a to:

 Zámenu časti obecného pozemku o výmere 25 m2 odčleneného z parc.č. 687 GP č. 1128/2000 zo dňa 4.10.2000 ako parc.č. 687/2 za pozemok o výmere 25 m2 odčleneného z pozemku parc.č. 519/3 (podľa GP parc.č. 519/24) vo vlastníctve p. Viery Matovičovej. Zároveň schvaľuje predaj časti obecného pozemku o výmere 60 m2 odčleneného z parc.č. 687 GP č. 1128/2000 zo dňa 4.10.2000 ako ako parc.č. 687/2 pani Viere Matovičovej, Trnavská 98, Bernolákovo za cenu 15.000,- Sk  s tým, že kupujúca na vlastné náklady vybuduje pozdĺž parc.č. 687/2 spevnený verejný chodník a uhradí obci náklady za znalecký posudok a geometrický plán.

 

 f, predaj časti obecného pozemku o výmere 181 m2  odčleneného geometrickým plánom  z parc.č. 444/1 p. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, Sibírska 10, Bratislava,  za cenu 45.250,- Sk s tým, že kupujúci uhradí obci náklady na geometrický plán a znalecký posudok.

 

5.      Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2001 - Príjmy spolu: 19,770 tis. Sk

  Výdavky spolu: 19,770 tis. Sk

 doplnený komentárom z 13. decembra 2000.

 

C/ Berie na vedomie:

 Druhú časť listu p. poslanca Ing. Mateja Biskupiča adresovaného poslancom OZ zo dňa 13.12.2000 ohľadom predaja kaštieľa a parku spoločnosti HUMA 90 spol. s.r.o. Bratislava. (tvorí prílohu uznesenia).

 

D/Volí:

Za člena obecnej rady a za predsedu Komisie Školstva, kultúry a športu OZ p. Teréziu Varečkovú.

 

 

E/ Nevyhovuje:

Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry BA III ohľadom zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2000 o chove zvierat, o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach na území obce Bernolákovo.

 

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Dňa 20. septembra 2000

 

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk