Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 10/2000

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo  zo dňa

20. septembra 2000.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Berie na vedomie:

 1. Vzdanie sa mandátu poslankyne OZ za 1. volebný okrsok p. Jany Hlubíkovej

 

 2. Informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2000

 

B/ Odvoláva:

 Delegovanie p. Jany Hlubíkovej za zástupcu obecného zastupiteľstva do školskej rady Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy v Bernolákove.

 

C/ Vyhlasuje:

 Nastúpenie náhradníka p. Terézie Varečkovej na uprázdnený mandát poslanca OZ za I. volebný okrsok.

 

 

D/ Schvaľuje:

 

1.      Organizačný poriadok Obecného úradu v Bernolákove.

 

2.      Pracovný poriadok zamestnancov obce Bernolákovo

 

3.      VZN č. 1/2000 o chove zvierat, o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach na území obce Bernolákovo.

 

4.      VZN č. 2/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

 

5.      VZN č. 3/2000 o usmerňovaní a o podmienkach podnikania na území obce Bernolákovo

 

6.      Predaj obecného majetku a to:

a, predaj 2-izbového bytu č. 4 o celkovej výmere 48 m2 na Družstevnej ul. č. 6   Bernolákovo p. Petrovi Scholtzovi s manž. Miriam, Družstevná 6, Bernolákovo za tržnú  cenu 300.000,- Sk.

  b, predaj drevoobrábacích strojov fy BEL. s.r.o. Bernolákovo v sume 80.000,-Sk,  s doložkou práva spätného odkúpenia pri ukončení nájmu,

c, predaj obecného pozemku p.č. 293/12 o výmere 234 m2 p. Františkovi Kaanovi,   I.Bukovčana 16, Bratislava za cenu 200,- Sk za 1 m2, t.j. v celkovej sume 46.800,- Sk.

d, zámenu časti obecného pozemku odčleneného z parc.č. 106/1 vo výmere 25 m2 za časť  pozemku p. Miroslava Slivovského, Krasnohorská 13, Bratislava odčleneného z parc.č.  86/1 vo výmere 24 m2 a predaj časti obecných pozemkov odčlenených z parc.č. 106/1 vo výmere 40 m2  a z parc.č. 444/1 vo výmere  42 m2, t.j. spolu 82 m2 p. Miroslavovi Slivovskému,  Krasnohorská 13, Bratislava za cenu 500,- Sk za 1 m2 spolu 41.000,- Sk. 

 

7.      Delegovanie p. Terézie Varečkovej za zástupcu obecného zastupiteľstva do školskej rady Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy v Bernolákove.

 

E/ Volí:

 Za člena komisie školstva, kultúry a športu OZ p. Teréziu Varečkovú.

 

F/ Ukladá:

 

  Vykonať opakovanú voľbu člena obecnej rady na budúcom zasadnutí OZ.

             

G/ Zvoláva:

             

             Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Bernolákovo na deň 22. novembra 2000. 

             

             

             

           

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Dňa 20. septembra 2000

 

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk