Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 9/2000

zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa 31. mája 2000.

 

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Neschvaľuje:

 

 Ponuku fy Rusnák-Companies zo dňa 23. marca 2000 na odkúpenie Kaštieľa s parkom.

 

B/ Schvaľuje:

 

1.      Trhový poriadok na konanie príležitostného trhu pri príležitosti miestnych hodov od 21.7. do 1.8.2000

 

2.      Kúpu nehnuteľnosti-domu súp. č. 471 od p. Prisky Šárkoziovej a Františka Kollera  na Mostovej ulici

v Bernolákove za cenu 150.000,- Sk.

 

3.      Predaj obecných pozemkov v záhradkárskej osade Šajdomb vo výmerách a cenách špecifikovaných

v prílohe tohto uznesenia.

 

4.      Predaj obecného pozemku  parc.č. 105/31 o výmere 19 m2 pre Ing. Ľubomíra Poóra s manželkou

Andreou na výstavbu garáže za úradnú cenu stanovenú znaleckým posudkom.

 

5.      Valorizáciu platu starostu obce a platov zamestnancov obce o 7 % k 1.6.2000.

 

6.      Zmenu rozpočtu obce na rok 2000 - príjmová časť 16.350.000,-Sk

 výdavkovú časť 16.350.000,- Sk

 

7.      P. Helenu Černayovú, Svätoplukova 22, Bernolákovo – za  kronikára obce.

 

8.      Odmenu starostovi obce za rok 1999 vo výške priemerného mesačného platu.

 

C/ Berie na vedomie:

 

            1. Informáciu o plnení rozpočtu obce Bernolákovo za I. štvrťrok 2000

             

 2. Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Bernolákovo

 

 3. Informáciu o štúdii verejnej zelene a parku Topoľový rad

 

 

Dňa  31.5.2000     Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

 

 

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk