Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 6/99

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa

22. septembra 1999.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

A/ Neschvaľuje:

Neschvaľuje zníženie ceny nájmu za prenájom kaštiela s parkom spol. HUMA 90 s.r.o. Bratislava za III. a  IV. Q. 1999 zo 43 478,- USD na 1.200.000,- Sk.

B/ Schvaľuje:

 1. Schvaľuje zmenu zastavovacej štúdie RD Lokality Lúčná podľa návrhu Ing.arch. D. Tittelovej z 07/99.
 2.  
 3. Schvaľuje predaj časti obecných pozemkov:
 4. Parc.č. 4/1 o výmere 642 m2

  Parc.č. 15 o výmere 293 m2

  Parc.č. 444/1 o výmere 76 m2

  Parc.č. 4779 o výmere 19 m2

  Pre a.s. Global Group Bratislava v cene 250,- Sk/1 m2 s podmienkou, že a.s. Global Group Bratislava zrealizuje na vlastné náklady terénnu a komunikačnú úpravu zákruty na Strojárenskej ul. Bernolákovo.

 5. Schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 27/3 o výmere 696 m2 od p. B. Halčáka za cenu 34.506,- Sk za účelom vybudovania miestnej komunikácie.

B/ Berie na vedomie: 

1. Informáciu o stave a možných alterantívnych riešeniach úpravy futbalového ihriska

v Bernolákove a schvaľuje alternatívu č. 2 a ukladá obecnému úradu dopracovať

schválené riešenie po právnej, technickej a ekonomickej stránke a započať s prípra-

vou koncepčného riešenia nového kultúrno-športového areálu obce.

2. Informáciu o znaleckom posudku nepovoleného výrubu drevín v parku obci

Bernolákovo.

Dňa 23. 9. 1999

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk