Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 3/99

z  tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa 28. apríla 1999.

 

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

A/ Berie na vedomie:

 1. Informáciu zástupcov Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy v Bernolákove, Súkromného gymnázia so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu v Bernolákove a VKP Bratislava o ich činnosti a investičných zámeroch.

 2. Žiadosť občanov obce Bernolákovo a užívateľov pozemkov o pomoc pri obhajovaní vlastníckych a  iných práv k pozemkom na parc. č. 4800 k.ú. Bernolákovo.

 3. Informáciu o návrhu okresného prokurátora bratislava III a o prerokovaní žiadosti stavebníka Bohumila Halčáka k opätovnému vydaniu súhlasného stanoviska k umiestneniu a výstavbe rodinného domu na pozemku parc.č. 27 k.ú. Bernolákovo v komisii výstavby, dopravy a životného prostredia a obecnej rady.

B/Schvaľuje:

 1. Zmenu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 1999 v  členení: časť príjmy 14.420 tis. Sk

 2. Časť výdavky 14.420 tis. Sk

  S podrobným rozpisom položiek jednotlivých kapitol rozpočtu upravených podľa schválených pozemňujúcich návrhov s uplatnením zásad čerpania a použitia finančných prostriedkov pri realizácii rozpočtu na rok 1999. Rozpis a zásady tvoria nedeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

 3. Kandidátov na funkciu prisediacich Okresného súdu Bratislava III a to:

 • Mgr. Bernardína Frindrichová, rod. Tomčíková nar. 18.4.1951,

  Bytom Potočná 37, Bernolákovo

  PaeDr. Mária Ondrušková, rod. Hanicová – nar. 16.8.1949

  Bytom Obilná 24, Bernolákovo

  Terézia Varečková, rod. Príkopská – nar. 7.9.1938

  Bytom Družstevná 38, Bernolákovo

  Ľubomír Baďura, nar. 1.5.1957, bytom Dukelská 9, Bernolákovo

  C/ Neschvaľuje:

  1. Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Bernolákovo a to:

  Parc.č. 44807/2 vo výmere 1510 m2

  Parc.č. 4800/32 vo výmere 1409 m2

  Parc.č. 4800/31 vo výmere 240 m2

  **************************** Spolu: 3 159 m2

  za pozemky vo vlastníctve HUMA 90 s.r.o. Bratislava

  Parc.č. 4800/20 diel 23 a 24 vo výmere 1362 m2

  Parc.č. 4800/25 diel 25 a 26 vo výmere 1501 m2

  Parc.č. 4800/25 alikvotná časť z dielu 27 vo výmere 296 m2 Spolu 3 159 m2

  D/ Volí:

  Za člena komisie kultúry, školstva a športu p. Soňu Sládkovú.

  E/ Ukladá:

  Hlavnému kontrolórovi obce Ing. Kreutzovi podať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva správu o stave CO v obci.

  Dňa 28. 4. 1999

  Ing. Ľubomír P o ó r

  starosta obce

  Späť


   

   
   

  Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

  obec@bernolakovo.sk

   
   
   
   


  Diskusné Fórum

  Podporte nás!

   

   

  © 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk