Google
 
 
 
 
 


U Z N E S E N I E č. 2/99

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa zo dňa 24.21999 .

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie

1. Informáciu o hospodárení obce za rok 1998

2. Správu o kontrole hospodárenia za rok 1998

3. Vzdanie sa funkcie prednostu obecného úradu Ing. Poóra k 15.1.1999

B/ Schvaľuje:

1. Smernicu odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií OZ (tvorí prílohu uznesenia)

2. Platový poriadok pracovníkov obce (tvorí prílohu uznesenia)

3. Plat hlavného kontrolóra vo výške 2.500,- Sk

4. Rozdelenie poslaneckých obvodov (tvorí prílohu uznesenia)

5. Zloženie komisií OZ (tvorí prílohu uznesenia)

6. Náplň činností jednotlivých komisií (tvorí prílohu uznesenia)

7. Predaj obecných nehnuteľností , z p.č. 753/1 30 m2 70,- Sk /m2 Tonka Emil, a p.č. 432 525 m2 300,- Sk/m2 Šarkoziová Priska Koller František

8. Záverečný účet obce za rok 1998 - prebytok vo výške 332.962,38 Sk. Prebytok hospodárenia použiť na nákup osobného motorového vozidla pre potreby OcÚ

C/ Menuje:

  1. Prednostu obecného úradu JUDr. Ivana Kičikoleva

D/ Ukladá

  1. Určeným poslancom uskutočniť vo svojom obvode prieskum zmeny stavu spodnej vody v studniach a pivniciach za posledné tri roky Z: poslanci OZ T: do 31.3.1999

  2. Zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo správy hlavného kontrolóra Z: prednosta OcÚ

E/ Žiada

  1. Pozvať na nasledovné zasadnutie OZ štatutárnych zástupcov SPoPŠ a Športového gymnázia vo veci informovania o prenájme časti areálu

Z: starosta

V Bernolákove 24.2.1999

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk