U Z N E S E N I E č. 1/99

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa zo dňa 15.1.1999 .

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie

1. Informáciu o výsledkoch volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva

2. Hlavným kontrolórom obce je Ing. Walter Kreutz

B/ Konštatuje,že

1. novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Poór zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Matej Biskupič

Bureš Vladimír

Ferková Želmíra

Ing. Ján Géc

Ing. Peter Hajzok

Heizerová Mária

Hlubíková Jana

Káčer Miroslav

Ing. Štefan Káčer

Ing. Ondrej Kocmunda

František Kolarovič

Milan Kúty

František Maloch

Alexander Molnár

Peter Neštický

Mgr. Iva Pipíšková

Ing. Robert Prášil

Oľga Režňáková

Juraj Senáši

Mgr. Ján Trubač

Štefan Zemánek

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

C/ Zriaďuje

1. Obecnú radu v počte 7 členov

2. Komisie obecného zastupiteľstva

komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia

komisiu sociálno-zdravotnú

komisiu verejného poriadku a obchodu

komisiu kultúry, školstva a športu

komisiu podnikateľských aktivít

komisiu financií

D/ Volí

1. Zástupcu starostu Ing. Štefana Káčera

2. Členov obecnej rady v tomto zložení

Ing. Ondrej Kocmunda, predseda komisie výstavby, dopravy a ŽP

Mgr. Iva Pipíšková , predsedkyňa soc.zdrav.komisie

Štefan Zemánek, predseda komisie verejného poriadku a obchodu

Jana Hlubíková, predseda komisie kultúry, školstva a športu

Milan Kúty, predseda komisie podnikateľských aktivít

Ing. Matej B iskupič, predseda komisie financií

3.Členov komisií obecného zastupiteľstva

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

  1. Ing. Ondrej Kocmunda
  2. Peter Neštický

Komisia financií

  1. Ing. Matej Biskupič
  2. Oľga Režňáková
  3. Ing. Peter Hajzok
  4. František Maloch
  5. Ing. Ján Géc

Komisia sociálno-zdravotná

1. Mgr. Iva Pipíšková

2 František Kolarovič

3. Ing. Alexander Molnár

Komisia verejného poriadku

1. Štefan Zemánek, predseda

2. Vladimír Bureš, poslanec

3. Mária Heizerová

 

Komisia kultúry , školstva a športu

 

1. Jana Hlubíková

2. Želmíra Ferková

3. Miroslav Káčer

4. Mgr. Ján Trubač

 

Komisia podnikateľských aktivít

  1. Milan Kúty
  2. Juraj Senaši
  3. Ing. Robert Prášil

 

E/ Schvaľuje:

1. Plat starostu obce (príloha č.1 uznesenia)

2. Zástupcov sobášiaceho Ing. Štefan Káčer a Jana Hlubíková

3. VZN č. 1/99 o dani z nehnuteľnosti pre rok 1999

 

F/ Ukladá

1. Komisiám OZ prerokovať základné organizačné normy obce a v prípade potreby predložiť návrh na ich doplnenie alebo zmenu Z: predsedovia K

T: 28.2.99

2. Pripraviť návrh na rozdelenie poslaneckých obvodov (ulíc) pre jednotlivých poslancov Z: Rada OZ T: nasleduj. OZ

3. Finančnej komisii preveriť situáciu a predložiť návrh na riešenie ohľadom platenia poplatku za ANaTV u všetkých poplatníkov s dôrazom na prevádzku pani Heizerovej

Z: predseda FK T: nasleduj. OZ

V Bernolákove 15.1.1999