Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
25. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
21. septembra 2010 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.

Program:

Otvorenie starosta
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   starosta
Voľba návrhovej komisie     starosta
Informácia o plnení uznesení   zást. starostu
Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2010   p. Nagyová
Návrh na zmenu rozpočtu obce 2010 p. Nagyová
Návrh VZN č. 3/2010obce o nakladaní s nájomnými bytmi    starosta
Schválenie zmien a doplnkov ÚPD č .1/2010 obce Bernolákovo  Ing. Berčík
Organizačné a technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí        zást. starostu   
Informácia o zahájení školského roka 2010/2011 na ZŠ, ZUŠ a MŠ                 riaditeľky 
Informácia o činnosti obecnej polície za I. polrok 2010  náčelník  OP     
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov  Ing. Peťovský     
Rôzne     

 

Dňa  14.9. 2010

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk