Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                                v znení neskorších predpisov                                    
z v o l á v a m
24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
15. júna 2010 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
                 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                         starosta
 3. Voľba návrhovej komisie                                                                       starosta
 4. Informácia o plnení uznesení                                                             zást. starostu
 5. Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ                                                 starosta
 6. Návrh určenia rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2010 – 2014                                                                                                   starosta
 7. Návrh na schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2010 – 2014       starosta
 8. Návrh zmien a doplnkov č.3/2009  UPD Bernolákovo                                 Ing. Berčík                 
 9. Informácia o novom návrhu riešenia Penziónu POHODA                            starosta
 10. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov                         Ing.Peťovský                                                                                                                                                    
 11. Rôzne

 

 

Dňa  9.6. 2010

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk