Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                                v znení neskorších predpisov                                    
z v o l á v a m
23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
27. apríla 2010 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                  starosta
 3. Voľba návrhovej komisie                                                                starosta
 4. Informácia o plnení uznesení                                                       zást. starostu
 5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2009                                     p. Nagyová
 6. Správa hl. kontrolórky obce o hospodárení obce za rok 2009            hl. kontrolórka
 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009                                        hl. kontrolórka
 8. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009                zást. starostu
 9. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009       hl. kontrolórka
 10. Správa o záverečnom účte obce za rok 2009                                   p. Nagyová
 11. Správa o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010                            p. Nagyová

      12. Návrh zmien a doplnkov č.3/2009  UPD Bernolákovo                     Ing. Berčík
13.  Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov                                         Ing. Peťovský
14.  Rôzne

 

Dňa  20.4. 2010

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk