Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                                v znení neskorších predpisov                                    
z v o l á v a m
22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
23. februára 2010 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            ***************************************************************************************       

Program:

  • Otvorenie
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                         starosta
  • Voľba návrhovej komisie                                                                       starosta
  • Informácia o plnení uznesení                                                                zást. starostu
  • Návrh rozpočtu obce na roky 2011 až 2012                                             p. Nagyová
  • Návrh zmien a doplnkov č.2/2009 UPD Bernolákovo                                Ing. Berčík
  • Návrh zmien a doplnkov č.3/2009  UPD Bernolákovo                               Ing. Berčík
  • Návrh investičného zámeru „Lokalita Bernolákovo – Slnečnicová“              Ing. Berčík
  • Návrh investičného zámeru „Lokalita „Bernolákovo-Dolný háj I“                Ing. Berčík
  • Zadania pre spracovanie „UŠ obytnej zóny Bernolákovo-Figová“               Ing. Berčík
  • Návrh zásad zástavby a dostavby existujúcich objektov v oblasti záhradkárskych osád v k.ú. Bernolákovo                                                                                                                        Ing. Berčík
  • Organizačné a technické zabezpečenie volieb do NR SR                           zást.starostu                                             
  • Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2009                                         náčel. OP
  • Obsahové zameranie dní obce 2010                                                      p. Quarda
  • Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov                                              Ing. Peťovský                                                                                                                                                                                         
  • Rôzne

                                                                                                                   

   

  Dňa  16. 2. 2010

  Všetkým poslancom OZ a
  Hlavnej kontrolórke obce

    

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk