Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                                v znení neskorších predpisov                                    
z v o l á v a m
21. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
18. januára 2010 (pondelok) o 16.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Bernolákove.
            ***************************************************************************************       

Program:

 

  1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                          starosta
  2. Voľba návrhovej komisie                                                                        starosta
  3. Návrh rozpočtu obce na rok 2010                                                            starosta
  4. R ô z n e                                                                                                                  

 

Dňa  12.1.2010

 

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk