Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                                v znení neskorších predpisov                                    
z v o l á v a m
20. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
15. decembra 2009 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            ***************************************************************************************       

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                           starosta
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Informácia o plnení uznesení                                                                    zást. starostu
 5. Návrh VZN o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu                        p. Molnárová                                            

      6.    Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti                                                                        p. Polgárová
      7.    Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania       
služieb na trhových miestach                                                                   p. Polgárová

 1. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy a dieťa Materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
  obce Bernolákovo 
 2. Návrh na zmenu Pracovného poriadku                                                                   zást. starostu
 3. Návrh časového harmonogramu a plánu zasadaní OZ                                 starosta
 4. Zmeny a doplnky územného plánu č.1/2009                                                Ing. Berčík 
 5.  Rôzne       

                       

Dňa  9. 12. 2009

 

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk