Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
z v o l á v a m
19. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
23. novembra 2009 (pondelok) o 16.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Bernolákove.

Program:

 

  1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                              starosta
  2. Voľba návrhovej komisie                                                                                            starosta
  3. Návrh na udelenie verejného uznania                                                                          starosta
  4. Pracovný návrh rozpočtu obce na rok 2010                                                                   starosta
  5. Majetko právne vysporiadanie  pozemkov                                                                 Ing. Peťovský
  6. R ô z n e                                                                                                                  

Dňa  16.11.2009

 

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk