Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                                v znení neskorších predpisov                                    
z v o l á v a m
18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
29. septembra 2009 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************       

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                   starosta
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Informácia o plnení uznesení                                                                    zást. starostu
 5. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2009                                              p. Nagyová
 6. Návrh predaj priestorov pre potreby zdravotného strediska spoločnosťou GLANCE HOUSE s.r.o.                                                                                                            starosta
 7. Návrh na odkúpenie bytu pre potreby obce                                                        starosta
 8. Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce                                                                  p. Nagyová
 9. Návrh VZN obce o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu                                                                               zást. starostu
 10. Urbanistická štúdia „Zóna Sládkovičova“                                                          Ing. Berčík
 11. Návrh na zmenu stránkových hodín obecného úradu                                            starosta
 12. Návrh na zmenu Pracovného poriadku  zamestnancov obce                            starosta                                                                   
 13. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov                                                     Ing. Peťovský      
 14. R ô z n e                                                                                                                  

Dňa  22.9.2009

 

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk