Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
23. júna 2009 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
  


Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                   starosta
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Informácia o plnení uznesení                                                         zást. starostu
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009                           hl. kontrolórka
  6. Návrh na vytvorenie Historického náučného chodníka                        zást. starostu
  7. Informácia o ukončení školského roku 2008/09 na ZŠ, MŠ. ZUŠ       riaditelia škôl
  8. Vyhodnotenie Dní obce a osláv 800-stého výročia obce                     starosta obce, Quarda
  9. Informácia o podaní projektu na kanalizáciu pre obec Bernolákovo    starosta obce                                                                  
      10. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov                                   Ing.Peťovský        
11.  Rôzne

Dňa  17.6.2009

 

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk