Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
28. apríla 2009 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                        starosta
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Informácia o plnení uznesení                                                                     zást. starostu
 5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2008                                               p. Nagyová
 6. Správa auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2008                        p. Nagyová
 7. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2008                      hl. kontr. obce
 8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2008                                                 p. Nagyová
 9. Správa o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2009                                       p. Nagyová
 10. VZN obce o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení
  a umiestňovaní plagátov v obci Bernolákovo                                               zást. starostu
 11. VZN obce o verejných uznaniach obce Bernolákovo                                   zást. starostu
 12. Organizačné a technické zabezpečenie volieb do EU                                 zást. starostu 
 13. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov                                                   Ing. Peťovský
 14. Informácia o konaní Dní obce a koncertu k 800.výročiu obce                         p.Quarda
 15. Rôzne

 

Dňa  21.4.2009

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

 

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk