Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
24. februára 2009 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:

  

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                             
starosta
3. Voľba návrhovej komisie
starosta
4. Informácia o plnení uznesení    
zást. starostu
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2010-2011 
p. Nagyová
6.VZN č.1//2009 o podmienkach držania psov /novela/                        
zást. starostu
7. VZN č. 2/2009, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, určuje výšku a spôsob úhrady  príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZŠ a ZUŠ         
starosta
8.Návrh zásad o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach Samosprávy obce Bernolákovo  

 hl. kontrolór obce

9. Správa o činnosti komisií OZ od volieb 2006
starosta
10. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2008
náčel. OP
11. Organizačné a technické zabezpečenie voľby prezidenta SR 
zást. starostu
12. Návrh na menovanie zástupcu obce do rady školy na MŠ           
starosta
13. Zmeny a doplnky k UPD Bernolákovo č.1/2009 a 2/2009  
Ing. Berčík
14. Urbanistická štúdia Chalupkova I.  
Ing. Berčík

15.   Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov

Ing. Peťovský

16.   Informácia o príprave vydania publikácie Dejiny obce

starosta

17.  Rôzne

 

                 
Dňa  13.2.2009

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk